Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Проекти рішень.


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
 ШОСТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ   

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

31. Про бюджет об’єднаної територіальної громади Якимівської селищної  
       ради на 2018 р.
       Доповідач: Єманова Л.В., заступник селищного голови з фінансових 
       питань-головний бухгалтер.
32. Про утворення та обрання постійних комісій селищної ради, їх голів 
       та затвердження Положення про постійні комісії.
33. Про обрання секретаря Якимівської селищної ради. 
34.Про затвердження на посаду заступника селищного голови з
     гуманітарних питань та соціальної політики Якимівської селищної 
     ради Якимівського району Запорізької області.
35. Про затвердження Положення про Якимівський районний центр
      соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді Якимівської селищної 
      ради Якимівського району  Запорізької області.      
36. Про затвердження Статутів загальноосвітніх шкіл.
      Доповідач: Громихіна В.М., селищний голова.
37. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
      ділянки та надання її у власність гр.Альохіну С.С.
38. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної
      ділянки та надання її у власність гр.Кульчу Н.І.      
39. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної
      ділянки для   будівництва індивідуального гаражу та надання її
      у власність гр.Ободовському Ю.В.
40. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 
      ділянки для індивідуального садівництва та надання її у власність
       гр.Ободовському Ю.В.
41. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
      ділянки   та надання її у власність гр.Терещенко Н.М.
42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
      встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
      надання її у власність  гр.Новоселецькій  Т.В.       
43. Про надання земельної ділянки у власність гр.Довжик О.О.
       Доповідач: Михайлов І.Г., спеціаліст І категорії.

Якимівський селищний голова                              В.М. Громихіна   

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
 ШОСТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ   
          
ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я
05 січня  2018р.                                                                          № 
Про утворення постійних комісій селищної ради, 
затвердження їх складу 
та Положення про постійні комісії

 


 Відповідно до ст. ст. 140, 141 Конституції України, п. 2 ч. першої ст. 26, п.п.13, 14 ст.46, ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:


1.    Затвердити склад постійних комісій Якимівської селищної ради VІІ скликання (додаток №1).

2.    Затвердити Положення про постійні комісії Якимівської селищної ради VІІ скликання (додаток №2).

 

 


Якимівський селищний голова                              В.М.Громихіна

 

 

 

 

 

 

Додаток №1
до рішення сесії
Якимівської селищної ради
від 05 січня 2018р. №__ 

 

СКЛАД
постійних комісій Якимівської селищної ради

 

Постійна комісія з питань депутатської діяльності і етики, регламенту, законності, правопорядку, гласності та зв’язку з громадськістю:
     голова комісії – Роговой Ю.О.
     члени комісії –  Маругін О.О.
                                 Бондаренко С.М.
                                 Козлов Д.С.
                                 Солодка-Могилевська Н.В.
 

Постійна комісія з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та просторового планування
голова комісії –  Андраш О.М.
члени комісії –   Чкан О.В.
                            Лисак О.В.
                             Гончаров Ю.В.
                             Макарик В.Я.

 

 


Якимівський селищний голова                                          В.М.Громихіна

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до рішення сесії 
Якимівської селищної ради
від 05 січня 2018 року №__


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ЯКИМІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
 VII СКЛИКАННЯ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

 2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

5. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. 

6. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 7. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

2. ПЕРЕЛІК ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАДИ
•    Постійна комісія з питань депутатської діяльності і етики, регламенту, законності, правопорядку, гласності та зв’язку з громадськістю;
•    Постійна комісія з питань  бюджету , фінансів та планування соціально-економічного розвитку;
•    Постійна комісія з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та просторового планування;
•    Постійна комісія з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства;
•    Постійна комісія з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров'я та соціальної політики.
3. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАДИ

1. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

 3. Постійні комісії за дорученням ради, голови, відповідно секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету селищної ради.

4. ПРАВА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАДИ

1.  Постійні комісії ради мають право:
скликати сесію ради відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
вносити пропозиції щодо питань на розгляд сесії  ради;
отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом;
створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів;
спільно з іншими постійними комісіями ради розглядати питання, які належать до відання кількох постійних комісій, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, відповідно секретаря селищної ради;
виступати на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАДИ

1. Постійні комісії ради проводять свою роботу відповідно до плану, складеного на півріччя або на рік,  затвердженого на їх засіданні та погодженого з головою або секретарем ради.

2.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 3. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

4. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. 

5. Організаційне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення  діяльності постійних комісій ради здійснює апарат селищної ради.


6. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛІВ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАДИ

1. Голова постійної комісії ради:

обирається радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю  депутатів від загального складу ради  за пропозицією селищного голови або депутатів ради;
скликає, головує на засіданні, підписує протокол, висновки та рекомендації комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання, дає відповідні доручення членам комісії;
забезпечує участь в засіданні комісії представників державних органів, підприємств, установ, організацій, громадських органів та органів самоорганізації населення, засобів масової інформації;
організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій комісії;
представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також безпосередньо з членами громади;

Голови комісій проводять спільні засідання постійних комісій за попередньою домовленістю між собою.
    7. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ  ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАДИ
До спільної компетенції всіх комісій належить: 
- розгляд плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;
-  розгляд питання про заснування засобів масової інформації ради, розгляд питань про призначення і звільнення їх керівників;
- заслуховування звіту селищного голови про діяльність виконавчих органів ради;
-  розгляд питань про недовіру селищному голові;
- заслуховування звітів керівників виконавчих органів ради та посадових осіб з питань, що належать до компетенції відповідної комісії;
- заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
- розгляд питань щодо дострокового припинення повноважень депутата ради у порядку, встановленому чинним законодавством;
- розгляд питань щодо дострокового припинення повноважень селищного голови у випадках, передбачених чинним законодавством;
- погодження відповідної частини проектів місцевого бюджету і проектів використання позабюджетних коштів;
- наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також подання рекомендацій про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів;
- розгляд проекту програми соціально-економічного і культурного розвитку та заслуховування звіту про її виконання; 
- погодження створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями.

Постійна комісія з питань депутатської діяльності і етики, регламенту, законності, правопорядку, гласності та зв’язку з громадськістю:

попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань: 

1) місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення; 
2) адміністративно-територіального устрою; 
3) об'єднання в асоціації та інші форми добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування; 
4) Статуту територіальної громади; 
5) символіки територіальної громади та найменувань; 
6) організації та проведення недержавних масових громадських заходів; 
7) нагородження та заохочення ради.
8) діяльності ради, голови, формування та діяльності постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатських груп, фракцій, депутатів ради, апарату ради; 
9) дотримання регламенту ради та інших нормативно-правових актів ради та її виконавчого комітету; 
10) дотримання норм депутатської етики;
11) електронного урядування;
12) діяльності адміністративної комісії при виконавчому органі ради;
13) утворення муніципальної міліції та інших громадських формувань з охорони громадського порядку;
14) надання консультацій та рекомендацій депутатам ради з питань запобігання корупції, усунення конфлікту інтересів;
15) виконання заходів щодо реалізації державної регуляторної політики.

Постійна комісія з питань  бюджету , фінансів та планування соціально-економічного розвитку:

попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань: 
1) місцевого бюджету (включаючи питання доходів, видатків, контролю за виконанням бюджету); 
2) Програми соціально-економічного розвитку та цільових програм з інших питань місцевого самоврядування; 
3) встановлення місцевих податків та зборів;
4) затвердження ставок та встановлення пільг щодо земельного податку; 
5) функціонування цільових фондів; 
6)місцевих позик, здійснення місцевих запозичень та управління борговими зобов'язаннями;
7) інвестиційної діяльності на території ради; 
8)пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. 
Постійна комісія з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та просторового планування:


попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань: 

1) володіння, користування та розпорядження землями територіальної громади; 
2) викупу земельних ділянок для суспільних потреб;
3) організації землеустрою; 
4) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності;
5) вирішення земельних спорів;
6)планування та забудови територій (включаючи питання підготовки та затвердження Генерального платну, проектів детального планування територій, схем планування територій);
7) місцевих екологічних програм; 
8) вивчення стану навколишнього природного середовища; 
9) організації озеленення, охорони зелених насаджень; 
10) утримання та поводження з тваринами;
11) розвиток зеленої зони та формування зелених насаджень;
12) організація заходів щодо екологічного благополуччя території ради. 
13)розміщення рекламно-інформаційного обладнання (засобів реклами) та елементів дизайну місцевого середовища.

Постійна комісія з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства

попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань: 

1) володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності (включаючи питання приватизації, управління, надання в оренду (суборенду), застави, страхування, концесії); 
2) формування комунальної власності територіальної громади (включаючи питання зарахування до комунальної власності закінчених будівництвом (реконструкцією) об'єктів комунального призначення); 
3) захисту прав комунальної власності; 
4) передачі об'єктів комунальної власності реконструкцію;
5) створення, реорганізації та ліквідації комунальних підприємств, установ та організацій; 
6)житлово-комунального господарства (включаючи питання управління об'єктами житлово-комунального господарства, реформування та якості забезпечення населення житлово-комунальними послугами);
7)житлового забезпечення (включаючи питання реалізації житлових прав мешканців, обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, реконструкції об'єктів житлового фонду); 
8) благоустрою; 
9) поводження з побутовими відходами; 
10) надзвичайних ситуацій; 
11)організації надання ритуальних послуг (включаючи питання створення та експлуатації об'єктів, призначених для поховання, утримання і збереження місць поховань).
11)інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу;
12)функціонування місцевого транспорту загального користування; 
13) телекомунікації та зв'язку.

Постійна комісія з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров'я та соціальної політики:

попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань: 

1) діяльності закладів освіти та закладів охорони здоров'я, забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
2) діяльності позашкільних навчальних закладів;
3)організації відпочинку дітей, оздоровлення та санаторно-курортного лікування; 
4) соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку;
5)сім'ї (включаючи питання соціальної підтримки багатодітних сімей, допомоги сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми);
6) дозвілля молоді; 
7)спорту та спортивної діяльності (включаючи питання забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту);
8) організації оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді;
9) соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності; 
10) розвитку клубів за місцем проживання;
11) організації культурно-масових заходів та свят; 
12) охорони історико-культурної та археологічної спадщини (включаючи питання збереження та використання історичних споруд, музейної, архівної справи, діяльності заповідників, повернення культурних цінностей);
14)материнства та дитинства (включаючи питання соціального захисту дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, надання громадянам пільг на утримання дітей у, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем);
15)зайнятості населення та заходів щодо соціального захисту населення від безробіття;
16) соціального захисту населення та забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя; 
17)внесення пропозицій щодо оптимізації структури системи охорони здоров’я; 
18)поліпшення  матеріально-побутових умов соціально незахищених  громадян; 
19)взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян. 

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

Зміни і доповнення до положення можуть бути внесені за пропозицією  голови ради, постійних комісій ради, депутатських груп та депутатів ради  на пленарному засіданні сесії ради шляхом прийняття відповідного рішення.


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ШОСТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ              

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я
05 січня  2018р.                                                                    № 
смт. Якимівка
Про обрання секретаря
Якимівської селищної ради            


Заслухавши повідомлення лічильної комісії селищної ради про результати таємного голосування з виборів секретаря селищної ради, відповідно до пункту 4 частини першої статті 26, пункту 4 частини 4 статті 42, частини першої статті 50 та частини третьої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.14 та 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», розглянувши протокол №3 лічильної комісії про підсумки таємного голосування, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

                    ВИРІШИЛА:

1. Інформацію голови лічильної комісії про результати проведення таємного голосування по обранню секретаря селищної ради та встановлення його результатів взяти до відома.
2.Затвердити протокол №3 засідання лічильної комісії Якимівської селищної ради про результати таємного голосування з виборів секретаря Якимівської селищної  ради від 05.01.2018р..
     3. Вважати обраним секретарем Якимівської селищної  ради сьомого скликання __________________________________, депутата від виборчого округу № ___.
     4. Встановити секретарю селищної ради __ ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах п’ятої категорії.

Якимівський селищний голова                                  В.М. Громихіна

 

 


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
 ШОСТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ             

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я
05 січня  2018р.                                                              № 
смт. Якимівка
Про затвердження на посаду заступника 
селищного голови з гуманітарних питань
та соціальної політики        

 

      Відповідно до ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», враховуючи пропозицію Якимівського селищного голови Громихіної В.М. щодо кандидатури на посаду заступника селищного голови з гуманітарних питань та соціальної політики Якимівської селищної ради, керуючись п.3 ст.51 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

                    ВИРІШИЛА:

1.    Затвердити кандидатуру Кузнєцової  Наталі Сергіївни на посаду заступника селищного голови з гуманітарних питань та соціальної політики Якимівської селищної ради.
2.    Підтвердити Кузнєцовій Наталі Сергіївні, заступнику селищного голови з гуманітарних питань та соціальної політики, попередньо встановлений 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування.
 
     

 

Якимівський селищний голова                                  В.М. Громихіна

 

 

 


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
 ШОСТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ             

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

від 05 січня  2018р.                                                              № 
Про затвердження Положення про 
Якимівський районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
Якимівської селищної  ради
Якимівського району  Запорізької      області

 

     Відповідно до вимог статті 57 Господарського кодексу України, керуючись статтями 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», на виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 01.08.2013 № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» (зі змінами), Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про Якимівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області в новій редакції.
2.  Директору  Якимівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області Волошко Н.С. провести державну реєстрацію установчого документу в новій редакції  згідно з чинним законодавством.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров'я та соціальної політики.

 

Якимівський селищний голова                                  В.М. Громихіна


                              ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
 ШОСТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ             

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

від 05 січня  2018р.                                                              № 
Про затвердження Статутів загальноосвітніх шкіл
Якимівської селищної ради 


           Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778,  Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області 
 ВИРІШИЛА:
1.    Затвердити статути в новій редакції згідно з додатками:
-    КЗ "Чорноземненська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області";
-    КЗ "Розівська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області";
-    КЗ "Мирненська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області";
-    КЗ "Радивонівська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області";
-    КЗ "Давидівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької област"і;
-    КЗ "Вовчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області";
-    КЗ "Горьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області";
-    КЗ "Переможненська загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області";
-    КЗ "Таврійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області";
-    КЗ "Володимирівської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області".
 2. Директорам вищевказаних загальноосвітніх шкіл провести державну реєстрацію установчого документу в новій редакції  згідно з чинним законодавством.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров'я та соціальної політики.


Якимівський селищний голова                                  В.М. Громихіна