Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

проект рішення сесії


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

Проект РІШЕННЯ

 

від 27 грудня 2017 року № ___

Про створення відділу культури і туризму

Якимівської селищної ради

району Запорізької області

 

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Створити як юридичну особу відділ культури і туризму Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області.
  2. Затвердити Положення про відділ культури і туризму Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області (додається).
  3. Затвердити структуру відділу культури і туризму:
  • Начальник відділу – 1 шт.од.;
  • Головний спеціаліст – 1 шт.од.;
  • Централізована бухгалтерія – 5 шт.од.( в тому числі: головний бухгалтер – 1 шт.од.; бухгалтер – 4 шт.од.)
  1. Доручити начальнику відділу культури і туризму провести:

- реєстрацію закладу як юридичної особи в порядку, затвердженому чинним законодавством України;

- подати на затвердження Якимівській селищній раді зміни до Статутів

закладів культури, розміщених на території Якимівської селищної

об’єднаної територіальної громади.

5. Відділу фінансів Якимівської селищної ради забезпечити

фінансування новоствореного відділу культури і туризму Якимівської

селищної ради Якимівського району Запорізької області області з 1 січня

2018 року за рахунок коштів селищного бюджету.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності і етики, регламенту, законності, правопорядку, гласності та зв’язку з громадськістю

 

 

Селищний голова В.М.Громихіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення першої сесії

VІІ скликання

Якимівської селищної ради

від 27.12. 2017 р. № ____

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ культури і туризму

Якимівської селищної ради

 

1.Загальні положення

1.1. Відділ культури і туризму Якимівської селищної ради (далі - відділ), є виконавчим органом Якимівської селищної ради, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі культури та туризму (в сфері бібліотечної справи, естетичного виховання підростаючого покоління і жителів громади, туризму, охорони культурної спадщини) на території селищної об’єднаної територіальної громади.

1.2. Відділ є підконтрольним та підзвітним Якимівській селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, заступнику селищного голови з гуманітарних питань.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Міністерства культури України, іншими нормативними документами органів державної влади і місцевого самоврядування, , рішеннями селищної ради і виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.4. Працівники Віділлу є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність відділу затверджується селищною радою.

1.5. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

1.6. Юридична адреса відділу: смтЯкимівка, вул. ______________

 

2. Мета відділу

2.1. Метою відділу є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури та туризму шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору об’єднаної громади та надання якісних послуг через мережу закладів та комунальних підприємств різних форм власності.

 

3. Основні завдання, функції та права

3.1. Для досягнення мети відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. реалізує пріоритети державної політики та повноваження органів місцевого самоврядування у сфері культури та туризму;

3.1.2. формує конкурентно-спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, розробляє туристичні маршрути, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури та туризму, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями;

3.1.3. здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел;

3.1.4. реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини;

3.1.5. готує проекти розпорядчих актів селищної ради, її виконавчих органів і селищного голови, в т.ч. нормативного характеру;

3.1.7. здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком;

3.1.8. створює сприятливі умови для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають в громаді

3.1.9. організовує та проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

3.1.10. здійснює інші повноваження, покладені на відділ, відповідно до чинного законодавства.

3.2. При здійсненні повноважень відділ зобов’язаний:

3.2.1.забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті об’єднаної територіальної громади ;

3.2.2.забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства;

3.2.3. забезпечити створення умов для збереження та розвитку культури та туризму, сприяння відродженню мистецьких осередків;

3.2.4. здійснювати пошуки, використання й поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури та туризму, впроваджувати нові моделі організації культурної і туристичної діяльності.

3.2.5.здійснювати контроль за дотриманням фінансової дисципліни у підвідомчих закладах культури і мистецтв;

3.2.6. забезпечити контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

3.3. Відділ має право:

3.3.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку культури та туризму відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

3.3.2. готувати пропозиції селищному голові щодо призначення керівників закладів культури, що належать до комунальної власності об’єднаної територіальної громади ;

3.3.3. вносити селищній раді пропозиції з питань культурної політики, будівництва, створення реорганізації та ліквідації закладів культури, що відносяться до комунальної власності, спеціалізованих позашкільних навчальних закладів культурно-мистецького профілю;

3.3.4. виступати організатором фестивалів, конкурсів, художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, мистецтва і туризму;

3.3.5. погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, положення підприємств та закладів культури і туризму, підпорядкованих відділу.

3.3.6. вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів культури та туризму, брати безпосередню участь у формуванні бюджету культурної та туристичної галузі населених пунктів громади.

3.3.7. укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки із закладами культури іноземних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

 

 

4. Система взаємодії

4.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

 

5. Структура Відділу

5.1. Штатний розпис відділу затверджується селищною радою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

5.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником відділу.

 

6. Керівництво відділу

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою.

6.2. Начальник відділу:

6.2.1.Здійснює керівництво діяльністю відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

6.2.2 Діє без доручення від імені відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особ ми та громадами.

6.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

6.2.4. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та визначає ступінь їх відповідальності.

6.2.5. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.

6.2.6. Надає пропозиції селищному голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників відділу.

6.2.7. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

6.2.8. Працівники відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником відділу.

 

7. Фінансування діяльності Відділу

7.1 Відділ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, які виділені на його утримання.

7.2 Джерелами фінансування відділу є: кошти селищного бюджету; інші кошти, передані відділу згідно з чинним законодавством.

7.3 Майно, яке знаходиться на балансі відділу культури і туризму, є комунальною власністю Якимівської селищної ради та перебуває в оперативному управлінні відділу.

7.4. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

 

8. Заключні положення

8.1. Покладання на працівників відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

8.2. Ліквідація або реорганізація відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.

8.3 Зміни і доповнення до цього положення вносяться рішенням селищної ради.

 

 

 

Селищний голова                    В.М.Громихіна