Головне меню

Авторизація


Архів записів

Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ


  1. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Конкурсні пропозиції учасників оцінюються за наступними критеріями:

Критерій оцінки

Критерій оцінювання

Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу

Оцінювання здійснюється по кожному будинку, що входить до об’єкту конкурсу (групи будинків), окремо (чим нижча ціна послуги тим більший бал)

Максимальна кількість балів - 50

рівень забезпеченості Учасника матеріально-технічною базою

- наявність вантажного та спеціалізованого транспорту (вантажні автомобілі, автовишки, трактори та ін.) і спеціалізованого обладнання (воздуходувки, механізми для прочистки трубопроводів, інше спеціальне обладнання): 0-5 балів;

- наявність комп’ютерної техніки, іншого обладнання: 0-2 балів;

- наявність адміністративних та виробничих приміщень на території смтЯкимівка: 0-5 бали;

- наявність програмного забезпечення – системи автоматизованого побудинкового обліку, системи аварійно-диспетчерської служби: 0- 3балів.

Максимальна кількість балів – 15

наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання та досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

наявність необхідної кількості працівників: 0 – 3 балів;

наявність відповідної кваліфікації працівників: 0- 3 балів;

наявність необхідних знань та досвіду роботи працівників: 0 – 4 балів.

Максимальна кількість балів – 10

фінансова спроможність Учасника

наявність бухгалтерських та інших документів, що підтверджують спроможність надавати послуги з управління у повному обсязі не меншеодного місяця: власні кошти: 0 – 5 балів; залучені кошти: 0 - 5 бал; частково власні та залучені кошти: 0 - 5 бали .

Максимальна кількість балів – 15

наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

надання послуг у сфері житлово-комунального господарства (з урахуванням досвіду засновників):

менше 1 року – 0балів; від 1 до 5 років – 3 бали;

більше 5 років – 10 балів.

Максимальна кількість балів - 10

Оцінювання здійснюється за бальною системою. Максимальна кількість балів дорівнює 100. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем, - 70 балів.

 

Переможцем конкурсу визначається той Учасник, що набрав найбільшу кількість балів ( але більше мінімальної) щодо об’єкта конкурсу (групи будинків).

У разі, коли у конкурсі взяв участь тільки один Учасник і його пропозиція не булла відхилена, він оголошується переможцем конкурсу.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

У разі відмови переможця конкурсу від підписання договору про надання послуги або неукладення договору з його вини у встановлений термін, конкурсна комісія може визначити переможцем учасника, що набрав максимальне число балів за оцінюванням з числа інших поданих конкурсних пропозицій, або оголосити повторний конкурс.

8. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів (оригінали або засвідчені в установленному законодавством порядку їх копії), які подаються Учасниками конкурсу для їх оцінювання.

Для участі у конкурсі Учасники подають конкурсну пропозицію.

У складі конкурсної пропозиції Учасники подають:

  • копiю Статуту Учасника або іншого установчого документу. Якщо у конкурсі приймає участь відокремлений структурний підрозділ юридичної особи, цей Учасник має додатково надати в складі його конкурсної пропозиції копію Статуту або іншого установчого документу головного підприємства (організації);
  • копію свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість або про сплату єдиного податку чи копію витягу з реєстру платників податків;

- оригінал довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), видануДержавною податковою інспекцією, що діє станом на дату подання документів;

- документи, що підтверджують повноваження керівника та/або уповноваженої особи Учасника.

- оригінал листа-згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, складається та підписується особисто підписантом договору та особою (особами), яку (яких) уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення конкурсу;

- оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, виданої протягом не раніше ніж за 30 днів до дати розкриття конкурсних пропозицій;

- розрахунок ціни послуги по кожному багатоквартирному будинку, що входить до об’єкту конкурсу (групи будинків);

- копії Балансу підприємства(форма Ф-1 «Баланс»), звіту про фінансові результати(форма Ф-2 «Звіт про фінансові результати»), звіту про рух грошових коштів (форма Ф-3 «Звіт про рух грошових коштів»), фінансового звіту суб’єкта малого підприємництвачи/або фінансового звіту засновника(-ів) підприємства, декларації про доходи або іншої фінансової звітності в залежності від виду оподаткування за останній звітний період.

У разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий Учасник подає копії тих документів, які є документами фінансової звітності для нього, та надає в складі конкурсної пропозиції інформацію про законодавчі підстави для їх ведення, складену в довільній формі;

- довідка в довільній формі, що містить інформацію про матеріально-технічний потенціал Учасника, необхідний для надання послуги, з визначенням переліку майна (включаючи програмне забезпечення), рік випусту та % зносу, балансової належності (власне, орендоване, тощо) з обов’язковим наданням копій підтверджуючих документів;

- довідка у довільній формі про фінансову спроможність чи наявність коштів, необхідних для надання послуги з управління у повному обсязі не менше одного місяця з наданням копій підтверджуючих документів;

- довідка у довільній формі про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, відомостей про освіту, отриманий фах чи спеціальність, займаної посади, стажу роботи у сфері житлово-комунального господарства, умови працевлаштування (постійна або інша форма), терміну укладання трудового договору з Учасником;

- відомості про досвід роботи у сфері надання житлово-комунальних послуг (враховуючи досвід засновників) з визначенням кількості років, місяців досвіду роботи та з обов’язковим наданням копій підтверджуючих документів (договорів, рішень тощо);

- копії документів, що підтверджують наявність та місцерозташування адміністративних, виробничих приміщень та матеріально-технічної бази.

Учасник конкурсу має право крім передбачених конкурсною документацією подавати у складі конкурсної пропозиції інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо);

 

Конкурсна пропозиція подається по кожному об’єкту конкурсу (групі будинків) окремо.

Розрахунок ціни Учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкту конкурсу (групи будинків), окремо.

Конкурсна пропозиція подається особисто чи через уповноважену належним чином особу або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті (пакеті).

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається. На зворотному боці останньої сторінки конкурсної пропозиції місце її прошиття має бути заклеєно контрольним папірцем, ставиться дата та підпис керівника чи уповноваженої особиУчасника конкурсуз його розшифровкою та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника конкурсу. На конверті (пакеті) повинно бути зазначено «На конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку», № об’єкта конкурсу (групи будинків), вказано повне найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) Учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання), (у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням Учасника - вказувати окремо кожну адресу), код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), номери контактних телефонів Учасника, маркування «Не відкривати до 10 год. 00 хв. 24.05.2017 року».

 

Всі сторінки пропозиції мають містити відбитки печатки Учасника та підпис керівника або уповноваженої особи.

 

Копії документів, які подаються у складі конкурсної пропозиції, мають бути засвідчені написом «Згідно з оригіналом» та мати відбитки печатки Учасника та підпис керівника або уповноваженої особи.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються та повертаються Учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Вимога щодо наявності печатки Учасника не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

 

9. Надання організатором конкурсу роз’яснень щодо змісту конкурсної документації.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його Учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від Учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб її надання.

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненнями щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, на яке організатор надасть письмову відповідь, яку може оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті.

Організатор конкурсу може провести збори його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації.

 

 

10. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – 23.05.2017 р. до 16.00 год. Пропозиції надаються за адресою: 72503, вул.Молодих патріотів, 10а, каб.1, смтЯкимівка, Запорізька область, Україна.

Пропозиції повинні бути доставлені організатору конкурсу у встановлений строк будь-яким зручним Учаснику способом (поштою, особисто або через уповноважену належним чином особу).

11. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями Учасників відбудеться 24.05.2017 року о 10 год. 00 хв., за адресою: 72503, вул. Молодих патріотів, 10а, кабінет селищного голови, смтЯкимівка, Запорізька область, Україна.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється в присутності Учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, або уповноважених ними осіб.

Відсутність Учасника конкурсу або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсної пропозиції.