Головне меню

Авторизація


Архів записів

Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

РЕГЛАМЕНТ ВИКОНКОМУ


ЗАТВЕРДЖЕНО    

                                                                            рішенням  виконкому

                                                                             № 101 від 19.11.2015 р.

Із змінами, затвердженими

рішенням виконкому від 17.08.2016р. №98;

рішенням виконкому від 01.02.2017р. №13 

 

 

 

Р  Е Г Л А М Е Н Т

роботи виконкому 

Якимівської селищної ради

сьомого скликання

 

РОЗДІЛ  1.   Загальні  положення

 

1.1. Регламент  роботи виконкому  Якимівської селищної ради визначає порядок діяльності виконкому, його органів  та посадових  осіб  щодо виконання  повноважень встановлених  Конституцією України, Законом  України “ Про місцеве  самоврядування  в Україні” , іншими  законодавчими актами .

1.2. Регламент  встановлює порядок  скликання  і  проведення  засідань виконкому селищної ради, процедуру  окремих видів діяльності виконкому, посадових осіб та інші процедури, а також  функції органу  виконкому та її  посадових осіб, що випливають  з їх повноважень, визначених  Конституцією України , Законом України “  Про місцеве  самоврядування в Україні “ та іншими  законодавчими актами .

 

РОЗДІЛ  2.   Виконавчі органи Якимівської селищної ради

 

2.1. Виконавчим органом  селищної ради  є  виконавчий  комітет ради, який утворюється  відповідною радою на строк її повноважень і є неприбутковим органом.  Після  закінчення повноважень ради селищний  голова, виконавчий  комітет здійснює  свої повноваження  до  сформування  нового  складу  виконавчого комітету .

2.2. Кількісний  склад  виконавчого  комітету визначається  відповідною  радою. Персональний  склад  виконавчого  комітету  селищної ради  затверджується  радою за пропозицією  селищного  голови .

2.3. Виконавчий комітет селищної ради утворюється  у складі  відповідно селищного голови,  керуючого справами виконавчого комітету - секретаря, а також членів виконкому, відповідальних за різні сфери діяльності органів ради, інших осіб . Інші члени виконавчого комітету обираються радою за поданням селищного голови з числа представників громадськості, підприємств, установ, організацій. До складу  виконавчого комітету селищної ради входить  також  за посадою секретар  селищної ради .

2.4. Виконавчий  комітет ради є підзвітним і підконтрольним  раді, що його утворила, а з питань здійснення  ним повноважень органів  виконавчої влади  - також  підконтрольним відповідним  органам  виконавчої влади .

2.5. До складу  виконавчого  комітету  селищної ради не можуть  входити  депутати  селищної ради, крім секретаря  ради .

2.6. Виконавчий комітет має гербову печатку.

2.7. Виконавчий комітет на вимогу депутатів звітує перед радою про свою роботу та інформує про неї мешканців селища через засоби масової інформації.

2.8. Порядок діяльності виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом.

 

Р О З Д І Л   3 .  Планування роботи виконавчих органів Якимівської селищної ради

3.1. Виконавчий комітет селищної ради проводить свою роботу згідно з річним або квартальними планами, які затверджуються на засіданні виконавчого комітету.

3.2. Підготовка та затвердження плану роботи виконавчого комітету:

3.2.1. План роботи виконавчого комітету готується і затверджується в такому порядку:

3.2.1.1. заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради ( а у разі його відсутності – секретар виконкому) щоквартально за 10 днів до засідання виконавчого комітету, на якому розглядається план роботи, вносить пропозиції селищному голові щодо питань, які він вважає доцільними для включення в план роботи;

3.2.1.2. після погодження з селищним головою переліку питань для включення в план роботи, секретар виконкому складає проект плану роботи на квартал (або на рік) і готує відповідне рішення про його затвердження;

3.2.1.3. внесення змін до затвердження планів роботи (включення, виключення, перенесення) здійснюється рішенням виконавчого комітету.

3.2.2. План роботи виконавчого комітету селищної ради повинен включати:

-  актуальні питання, пов’язані з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку селища, функціонування галузей господарського комплексу та розв’язання проблем соціальної сфери в межах повноважень виконкому селищної ради, що потребують прийняття рішень виконкому;

-  питання щодо виконання селищного бюджету за квартал, півріччя, 9 місяців та рік;

- питання щодо роботи структурних підрозділів ради з виконання державних правових актів, рішень виконкому, розпоряджень, доручень селищного голови, здійснення власних та делегованих повноважень;

- питання щодо роботи підприємств, установ, закладів комунальної власності селища;

- питання, порушені у зверненнях громадян, листах керівників підприємств, які потребують прийняття рішення виконкому.

3.3. Організацію виконання плану роботи виконкому  секретар виконкому, який при розгляді проекту плану роботи інформує виконавчий комітет про виконання попереднього.

3.4. Контроль за виконанням плану роботи виконкому здійснюється заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.

 

Р О З Д І Л   4 .  Порядок  скликання та підготовка  засідання

виконкому селищної ради

 

4.1.Основною формою  роботи  виконавчого комітету  селищної ради  є його засідання. Засідання  виконавчого  комітету  скликається селищним головою, а в разі  його відсутності  чи неможливості  здійснення  ним цієї функції -  заступником селищного голови з питань  діяльності виконавчого органу ради  в міру  необхідності, але не  рідше одного разу на місяць, і є правомочним, якщо в ньому  беруть участь більше  половини  від загального складу  виконавчого комітету .

4.2.Виконавчий комітет селищної ради в межах своїх повноважень приймає рішення . Рішення  виконавчого комітету приймаються  на його засіданні  більшістю голосів  від загального складу   виконавчого комітету і  підписуються  селищним  головою .

4.3.У разі  незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету ради він може  зупинити  дію цього рішення  своїм розпорядженням  та внести  це питання  на розгляд  ради .

4.4.Проект порядку денного готується  секретарем  виконкому, на основі квартального чи річного плану роботи,  проектів  рішень  та інших документів, поданих  працівниками  селищної ради, керівниками  організацій, підприємств та установ  селища , жителями  селища .

4.5.До порядку  денного  засідання виконкому селищної ради  включаються питання розгляду  проекту  місцевих програм  соціально – економічного і  культурного розвитку , цільових програм з інших питань,  місцевого  бюджету,  інші питання, що вносяться на розгляд виконкому відповідно до наданих йому повноважень.

4.6.Виконком селищної ради  координує діяльність підприємців, установ та організацій, що належать до комунальної  власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх  керівників .

4.7.Проект  порядку денного  засідання  виконкому селищної ради , сформований  відповідно до встановлених вимог, обговорюється  і затверджується  в цілому на початку засідання виконкому більшістю голосів  членів виконкому  від загальної кількості . 

4.8.Протокол засідання  виконкому оформляється секретарем  селищної ради на протязі  семи днів  в двох примірниках , другий з яких  здається  в райдержадміністрацію, перший  залишається  в раді .

 

РОЗДІЛ  5.     Порядок  проведення  засідання

виконкому селищної ради

 

5.1. Веде засідання селищний голова, в разі  його відсутності - заступник  селищного  голови  з питань діяльності виконавчих органів.

5.2. Засідання  виконкому  скликаються  не рідше  одного разу  на місяць і є правомочним , якщо в них беруть участь більше  половини  від  загального складу  виконавчого  комітету .

5.3. Виконком селищної ради має право  в разі  необхідності приймати рішення  у робочому  порядку між засіданнями виконкому методом  опитування,  про що стверджують підписи  членів  виконкому у рішенні (або лист-погодження) .  Дані  рішення   підшиваються у кінці  протоколу  за відповідний  місяць  з вказаним  номером  і датою  прийняття  рішення.

5.4. Загальна підготовка засідань виконавчого комітету покладається на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів та на секретаря виконавчого комітету.

5.5. Погоджений порядок денний і проекти рішень виконкому секретар виконкому не пізніше як за дві доби до засідання направляє членам виконкому, юристу селищної ради.

5.6. На засідання виконкому запрошуються члени виконкому, керівники підприємств, організацій та установ селища відповідно до внесених на розгляд питань. У засідання можуть брати участь голови постійних комісій та депутати ради.

5.7. Оповіщення про дату засідання, реєстрація  членів  виконкому, які  прибули  на засідання, проводиться  перед  кожним  засіданням виконкому  секретарем ,  порядок  денний  засідання  роздається  членам  виконкому  на руки  кожного виконкому .

5.8. Засідання виконкому  розпочинається  та проводиться  в другу  середу  місяця  (або в міру потреби) о 14-00 год. і закінчується  не пізніше, як о 17-00  год. з перервою  на 15 хв.

5.9. Доповідають, як правило, розробники проектів рішень. Тривалість  часу  для  заслуховування  питання, інформацій - до 15 хв. , розгляд  заяв  жителів  селища, подань  від  організацій, підприємств  та установ  селища  по 2-3 хв. на кожний  документ. Для  виступів  в обговоренні  надається 3 хв., для  реплік , в т. ч.  з мотивів голосування  до 3 хв. . За рішенням виконкому часовий  регламент  може  бути  змінений .

5.10.Протокол  засідання виконкому  веде секретар виконкому.

5.11.Селищний  голова  на  засіданні виконкому селищної ради :

- відкриває  і закриває  засідання ;

- оголошує питання, що вносяться  на розгляд  виконкому;

- керує  засіданнями  виконкому, стежить за дотриманням кворуму  при прийнятті  рішень;

- доповідає з питань, що відносяться до його компетенції;

- надає  слово  для  інформацій, виступів;

- проводить  голосування  з питань, що потребують  прийняття рішень виконкомом, ставить на голосування  проекти  рішень  виконкому, оголошує  результати  голосування;

- забезпечує  дотримання  цього  регламенту  всіма  присутніми  на  засіданні; 

- робить  офіційні  повідомлення, а також ті, які  вважає за необхідне  оголосити;  

 - вживає заходи по підтриманню  порядку  на засіданні.

5.12.На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації, громадськості за попередньо наданою заявою.

5.13. Особи, що були допущені на засідання виконкому, повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, не порушувати порядок, а також не коментувати прийнятих рішень чи процесу їх обговорення.

5.14. За вказівкою головуючого на засіданні, у разі порушення порядку, винних у цьому присутніх осіб може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

5.15. Члени виконавчого комітету на засіданні мають право:

- вимагати від доповідачів і запрошених роз’яснень з питань, які розглядаються;

- брати участь в обговоренні усіх питань;

- пропонувати прийняття проектів рішень, змін та доповнень до них або перенесення розгляду питання на наступне засідання у зв’язку з необхідністю доопрацювання;

- вносити пропозиції до проекту рішення.

5.16. Рішення виконавчого комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу виконавчого комітету. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

5.17. Підписане селищним головою рішення реєструється секретарем виконкому і розсилається згідно з реєстром розсилки, підписаним розробником.

5.18. Рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету, у ході обговорення яких були зроблені зауваження, внесені доповнення та зміни, протягом трьох днів після засідання остаточно редагуються розробниками, подаються на підпис селищному голові, а після підпису реєструються, розмножуються та розсилаються секретарем виконкому  згідно з реєстром розсилки, підписаним розробником.

5.19. Рішення виконавчого комітету, які носять загальнообов’язковий, нормативно-правовий та регуляторний  характер, доводяться до відома населення, про що в них це зазначається окремим пунктом.

5.20. Для отримання інформації про прийняті рішення, отримання офіційних копій нормативних актів зацікавлені особи письмово звертаються до заступника селищного голови. Інформацію та коментарі для представників засобів масової інформації надає секретар виконкому.

5.21. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані селищною радою у визначених випадках та у встановленому порядку.

5.22. Рішення виконавчого комітету з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

 

 

РОЗДІЛ  6.  Порядок  внесення  на розгляд виконкому селищної ради  питань та підготовки проектів  рішень

 

6.1. Проекти рішень  виконкому мають бути  кваліфіковано  підготовленими.  Планові  питання  готують  члени виконкому , посадові особи селищної ради,   квартирні  питання  - посадовою особою, яка компетенції якої належать ці питання, питання будівництва  - спеціалістом 1 категорії з питань благоустрою,  інші питання  - відповідними  працівниками  селищної ради . Розробник проекту рішення ставить на ньому відмітку «підготовлено» із вказівкою свого прізвища.

6.2. Законність внесеного проекту рішення  перевіряється юристом селищної ради, який ставить на ньому відмітку «узгоджено».

6.3. Відповідальність за якість і законність внесеного проекту рішення  чи іншого  документа  покладається  на працівників апарату селищної ради, які є його авторами, а також на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів , а у разі його відсутності – на секретаря виконкому.

6.4.  Підготовка питань на засідання виконавчого комітету здійснюється розробниками. До підготовки питань можуть залучатися фахівці підприємств, установ та організацій, експерти, представники громадських організацій.

6.5. При підготовці проектів рішень, які виносяться на засідання виконавчого комітету, розробник має вивчити з цієї проблеми чинне законодавство України, раніше прийняті рішення виконавчого комітету з цих питань тощо. Рішення виконавчого комітету повинні відповідати вимогам діючого законодавства. Як правило, з одного і того ж питання не повинно бути два чи більше рішень.

6.6. У випадках, коли здійснення заходів, передбачених проектом рішення, пов’язані з витратами коштів, слід визначити їх розмір та джерела фінансування.

6.7. Якщо проект рішення вносить значні зміни до раніше прийнятих рішень, то попередні слід визначити такими, що втратили чинність, окремим пунктом.

Якщо раніше прийняте рішення повинно, в основному, зберегти своє значення, а треба переглянути лише окремі його положення, заповнити деякі прогалини або поширити його дію, в проекті викладається нова редакція змінених пунктів, якими буде доповнено попереднє рішення, або проект доповнюється новими пунктами. Після прийняття пунктів в новій редакції попередня редакція цих пунктів вважається такою, що втратила чинність.

6.8. Порядок візування проектів рішень виконавчого комітету.

6.8.1 Проекти рішень вносяться на розгляд виконавчого комітету від імені розробника.

6.8.2. На зворотній стороні останньої сторінки проекти рішень візуються розробником, юристом селищної ради, секретарем виконкому та заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.

6.8.3. У разі, якщо виконавчий комітет ініціює винесення відповідного рішення на розгляд Якимівської селищної ради, проект рішення в обов’язковому порядку візується секретарем ради.

6.8.4. Всі проекти рішень з питань планування, використання капітальних вкладень, фінансування з бюджету селищної ради в обов’язковому порядку візуються головним бухгалтером селищної ради.

6.8.5. Юрист селищної ради у разі необхідності робить висновок про відповідність проекту рішення, яке виноситься на засідання виконкому, чинному законодавству України.

6.8.6. До проекту рішення додаються довідкові матеріали ( у разі необхідності), а також додатки, які підписуються розробником.

6.8.7. Якщо в процесі доопрацювання до проекту рішення вносяться суттєві зміни, то він візується повторно.

6.8.8. Проекти рішень виконавчого комітету з основних (планових) питань в електронному варіанті подаються відповідальному за роботу сайту селищної ради  не пізніше ніж за 21 робочий  день до засідання з метою їх оприлюднення на офіційному веб-сайті.
Довідки, завізовані проекти рішень з питань, що стосуються розгляду заяв громадян, листів установ, підприємств, що виносяться  на чергове засідання виконкому, надаються секретарю виконкому не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня засідання.

 

РОЗДІЛ  7.  Акти  виконкому Якимівської селищної ради та вимоги  щодо них

 

7.1.Рішення  виконкому  не повинні  суперечити  Конституції України,  та іншим чинним нормативно–правовим актам .

7.2.Рішення  виконкому приймаються  на засіданнях після  обговорення  більшістю  членами  виконкому  від  загального складу .

7.3.Рішення  виконкому підписуються селищним головою, а у разі його відсутності – особою, яка його заміщує; додатки  до рішення  - секретарем  виконкому селищної ради .

7.4.Рішення  виконкому приймаються  відкритим , у тому числі і поіменним голосуванням .

7.5.Якщо  внесений  проект  рішення  не набрав  необхідної кількості голосів, то це питання знімається  з порядку  денного взагалі або  ж  передається на доопрацювання з  зазначенням  для  цього   дати  розгляду .  Виконком селищної ради може  доручити   членам виконкому   доопрацювати  проект  рішення  або  створити  для  цього  тимчасову  комісію .

7.6.Рішення  виконкому  набирають чинності  з дня  їх  підписання  селищним головою (або з дня оприлюднення) .

7.7.Підписані  рішення  виконкому   тиражуються секретарем виконкому селищної ради  і надсилаються відповідним посадовим особам  чи  органам, підприємствам, установам, організаціям, яких вони стосуються, не пізніше як у п’ятиденний термін після їх підписання . Рішення  виконкому, які  стосуються  прав  і обов’язків  громадян і мають  нормативно – правовий характер, обов’язково  доводиться до відома  населення .

7.8.Виконком селищної ради має право провести  обговорення  і голосування  як в цілому  за рішення, так і по окремих його частинах .  Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень  до проекту  рішення проводиться після прийняття  його  за основу  більшістю членів виконкому , присутніх  на засіданнях .

7.9.Прийняті  рішення  виконкому,  протоколи   зберігаються  у  секретаря   виконкому селищної ради .

7.10. Рішення виконкому у п’ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і винесено на розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. Селищна рада зобов’язана у двотижневий строк розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила дійсним рішення виконкому двома третинами голосів депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

7.11. Прийняті рішення виконавчого комітету селищної ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті селищної ради не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа (окрім тих, що містять персональні дані).

7.12. Рішення виконкому нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено більш пізній строк ведення цих рішень у дію.

 

 

РОЗДІЛ  8. Обов»язковість  актів та законних вимог виконавчого комітету Якимівської селищної ради

 

8.1. Акти виконавчого комітету Якимівської селищної ради, прийняті в межах наданих йому повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території ради об»єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території селищної ради.

8.2. На вимогу виконавчого комітету та селищного голови керівники підприємств, установ, організацій, розташованих або зареєстрованих на території ради, незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на засідання виконкому для надання інформації з питань, віднесених до відома виконавчого комітету, відповіді на запити депутатів.

8.3. керівники підприємств, установ, організацій, розташованих або зареєстрованих на території ради, незалежно від форм власності, а також громадяни несуть відповідальність за невиконання рішень виконкому, прийнятих в межах його повноважень.

 

РОЗДІЛ  9. Механізм висвітлення засідань виконавчого комітету

 

9.1.Висвітлення діяльності виконкому селищної ради відбувається відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», ст.26 Закону України «Про інформацію», ст.299 та ст.307 Цивільного кодексу України.

9.2.Для забезпечення відкритості і прозорості у діяльності виконкому проводити:

9.2.1. обов’язкове опублікування проектів рішень та рішень виконкому, які носять нормативно-правовий та регуляторний характер, на сайті селищної ради ;

9.2.2.ведення відеозйомки засідань виконкому працівниками апарату селищної ради або представниками офіційно зареєстрованих засобів масової інформації  з попередньою акредитацією;

9.2.3. розміщення знятих матеріалів на сайті селищної ради.

 

 

Секретар виконкому                                         Н.М.Савенко