Головне меню

Авторизація


Архів записів

Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

УВАГА - КОНКУРС


УВАГА, КОНКУРС З ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВИТЕЛЯ

БАГАТОКВАРТИРНИМИ БУДИНКАМИ НА ТЕРИТОРІЇ

смт ЯКИМІВКА

 

Виконавчим комітетом Якимівської селищної ради. оголошується конкурс з призначення управителя багатоквартирними будинками на території смтЯкимівка.

 

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Якимівської селищної ради,

72503, Запорізька обл., смтЯкимівка, вул.Молодих патріотів, 10а

 

Прізвище, посада та номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу: Савенко Сергій Леонідович – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів(заступник голови комісії), 72503, Запорізька обл., смт. Якимівка, вул.М.Патріотів, 10а. Тел. (06131) 91372.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції учасників оцінюються за наступними критеріями:

1

Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу

50 балів

(чим нижча ціна послуги тим більший бал)

2

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

15 балів

3

Фінансова спроможність учасника конкурсу

10 балів

4

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

15 балів

5

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

10 балів

Всього максимально 100 балів. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем, - 70 балів.

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або завірені належним чином копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

1. Для участі у конкурсі його учасники подають заяву у якій зазначають:

- фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

- юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ та оригінали або завірені належним чином копії документів, передбачених конкурсною документацією.

2. Учасник додає до заяви конкурсну пропозицію, яка повинна містити:

  • копiю Статуту Учасника або іншого установчого документу. Якщо у конкурсі приймає участь відокремлений структурний підрозділ юридичної особи, цей Учасник має додатково надати в складі його конкурсної пропозиції копію Статуту або іншого установчого документу головного підприємства (організації);
  • копію свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість або про сплату єдиного податку чи копію витягу з реєстру платників податків;

- оригінал довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), видану Державною податковою інспекцією, що діє станом на дату подання документів;

- документи, що підтверджують повноваження керівника та/або уповноваженої особи Учасника.

- оригінал листа-згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, складається та підписується особисто підписантом договору та особою (особами), яку (яких) уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення конкурсу;

- оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, виданої протягом не раніше ніж за 30 днів до дати розкриття конкурсних пропозицій;

- копії Балансу підприємства(форма Ф-1 «Баланс»), звіту про фінансові результати(форма Ф-2 «Звіт про фінансові результати»), звіту про рух грошових коштів (форма Ф-3 «Звіт про рух грошових коштів»), фінансового звіту суб’єкта малого підприємництвачи/або фінансового звіту засновника(-ів) підприємства, декларації про доходи або іншої фінансової звітності в залежності від виду оподаткування за останній звітний період. У разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий Учасник подає копії тих документів, які є документами фінансової звітності для нього, та надає в складі конкурсної пропозиції інформацію про законодавчі підстави для їх ведення, складену в довільній формі;

- довідка в довільній формі, що містить інформацію про матеріально-технічний потенціал Учасника, необхідний для надання послуги, з визначенням переліку майна (включаючи програмне забезпечення), рік випусту та % зносу, балансової належності (власне, орендоване, тощо) з обов’язковим наданням копій підтверджуючих документів;

- довідка у довільній формі про фінансову спроможність чи наявність коштів, необхідних для надання послуги з управління у повному обсязі не менше одного місяця з наданням копій підтверджуючих документів;

- довідка у довільній формі про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, відомостей про освіту, отриманий фах чи спеціальність, займаної посади, стажу роботи у сфері житлово-комунального господарства, умови працевлаштування (постійна або інша форма), терміну укладання трудового договору з Учасником;

- відомості про досвід роботи у сфері надання житлово-комунальних послуг (враховуючи досвід засновників) з визначенням кількості років, місяців досвіду роботи та з обов’язковим наданням копій підтверджуючих документів (договорів, рішень тощо);

- копії документів, що підтверджують наявність та місцерозташування адміністративних, виробничих приміщень та матеріально-технічної бази;

- розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу.

Учасник конкурсу має право крім передбачених конкурсною документацією подавати у складі конкурсної пропозиції інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

3. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

4. Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

6.Учасники конкурсу мають право подати також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

7. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

1. Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

2.Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 72503, Запорізька обл., смтЯкимівка, вул.Молодих патріотів, 10а, приймальня селищного голови

3. Кінцевий строк подачі документів: до 16.00. год. 23.05.2017 р. ( Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.)

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

1. Місце: Запорізька обл., смтЯкимівка, вул.Молодих патріотів, 10а, кабінет селищного голови

2. Дата: 24.05.2017 р.

3. Час: 10.00. год.

Примітка: Отримати конкурсну документацію в електронному вигляді можна за адресою: 72503 Запорізька обл., смтЯкимівка, вул.Молодих патріотів, 10а, кабінет №1.

Ознайомитись з конкурсною документацією та переліком будинків – об’єктів конкурсу можна на сайті селищної ради http://akimovka-ps.at.ua/в розділі «Новини».