Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Проекти рішень третьої сесії сьомого скликання


                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 23 лютого 2018 року                   № 84                                         смт Якимівка                                                    

Про затвердження Програми надання матеріальної допомоги особам, які опинились у складних життєвих обставинах, на 2018 – 2020 роки

      З метою посилення соціального захисту осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, та керуючись ст..34 та п.16 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Затвердити Програму надання матеріальної допомоги особам, які опинились у складних життєвих обставинах на 2018 – 2020 роки (додається).
2.    Відділу фінансів Якимівської селищної ради забезпечити фінансування Програми.
3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров'я та соціальної політики.

Селищний голова                                                         В.М. Громихіна

Нестеренко А.Є.

Затверджено
рішення третьої сесії
Якимівської селищної ради
сьомого скликання
від 23.02.2018 № _

Селищна програма надання матеріальної допомоги особам,
які опинились у складних життєвих обставинах, на 2018 – 2020 роки

1.    Паспорт Програми
    
1.    Ініціатор розроблення програми    Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
2.    Дата, номер і назва розпорядження документа органу виконавчої влади про розроблення програми    Закони України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про охорону дитинства», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про соціальні послуги»,   Постанови КМУ№896,№895  від 21.11.2013 р      
3.    Розробник Програми     Якимівська селищна  рада Якимівського району Запорізької області
4.    Співробітники програми     Якимівський районний центр соціальних служб для сім’я,дітей та  молоді Якимівської  селищної  ради Якимівського району Запорізької області
5.    Відповідальний виконавець програми     Якимівська селищна  рада Якимівського району Запорізької області
6.    Учасники Програми     Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області, Якимівський  районний центр соціальних  служб  для  сім’ї,дітей та молоді Якимівської  селищної  ради Якимівського району Запорізької області
7.    Термін реалізації Програми    2018 – 2020 роки
7.1.    Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)    I етап – 2018 рік, IІ  етап – 2019 рік., ІІІ  етап – 2020 рік.  
8.    Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)       Бюджет  Якимівської  селищної  ради

9.     Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього у тому числі:     300 тис грн
9.1.    Коштів місцевого бюджету    300  тис грн 
9.2.    Коштів інших джерел    -

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Программа
       Економічна ситуація в Україні зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опиняються в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та неможливість самостійно вийти з кризової для родини ситуації. Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій таким родинам (особам) у випадках коли для вирішення проблеми потребується матеріальна допомога.
3. Визначення мети програми
       Метою Програми є матеріальна підтримка осіб і сімей, що проживають на території Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області, які опинились в складній життєвій ситуації, що викликала порушення нормальних умов життя і діяльності людей, подолання наслідків якої потребує значних матеріальних витрат.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми
        Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом виплати матеріальної допомоги особі або уповноваженому представнику родини, які потребують матеріальної підтримки внаслідок складної життєвої ситуації.
        Грошова допомога надається на підставі особистого (письмового) звернення до голови селищної ради або його заступників. Вирішення даного питання розглядається  на виконавчому комітеті.
         Для оформлення грошової допомоги особа надає до  Якимівського  районного центру соціальних  служб для сім’ї, дітей  та молоді наступні  документи:
заяву про надання грошової допомоги;
копію паспорта (перша і друга сторінки та сторінку з зазначенням відомостей про місце реєстрації на території селищної ради) або іншого документу, що підтверджує особу громадянина України;
копію ідентифікаційного коду;
медичні довідки, висновки.
Якимівський  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відвідує  особу  та надає акт обстеження, що  підтверджує наявність складних життєвих обставин.
        Перерахування коштів здійснюється з селищного бюджету  у межах бюджетних призначень на поточний рік на особистий рахунок одержувача допомоги.
        Головний розпорядник коштів:
-    організовує систематизацію та  зберігання інформації про осіб, які звернулися за матеріальною допомогою;
-    здійснює перерахування допомоги на розрахункові рахунки осіб;
                Реалізацію Програми надання матеріальної допомоги особам, які опинились у складних життєвих обставинах, на 2018-2020 роки планується здійснити за рахунок коштів селищного бюджету у три етапи:  I етап – 2018 рік, IІ  етап – 2019 рік., ІІІ  етап – 2020 рік.  
   
5. Ресурсне забезпечення
 Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 

    Усього витрат на виконання Програми


    III    IV    V    Разом
    2018 рік    2019 рік    2020 рік
    
 Бюджет Якимівської селищної ради    100    100    100    300

6.    Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
        Основним завданням Програми є матеріальна підтримка родини (особи), яка опинилась у складних життєвих обставинах і об’єктивно потребують реальної підтримки в конкретний період часу.
         Реалізація Програми надасть змогу здійснити підтримку родин (осіб), які проживають на території району та опинились у складних життєвих обставинах, для повернення до нормальних умов життя.

7. Напрямки діяльності та заходи районної Програми надання матеріальної допомоги особам, які опинились  у складних життєвих обставинах,
на 2018 – 2020 роки

п/п    Назва напрямку
Діяльності
(пріоритетні завдання)    Перелік
заходів
Програм
и
    Термін
виконання
заходу    Викона
вці    Джерела 
Фінансува
ння    Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість)
тис.грн.,
у тому числі    Очікува
ний резуль
тат
1.    Надання матеріальної допомоги особам, які опинились у складних життєвих обставинах    Призначення та виплата матеріальної (грошової) допомоги    2018-2020 роки     ЯРЦСССДМ    Селищний бюджет     I етап   100, II етап 2018 рік - 100, III етап  2018 рік - 100    
    Отримання матеріальної допомоги родинами, які опинились у складних життєвих обставинах

8.    Координація та контроль за ходом виконання Програми
          Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на  постійну комісію з питань соціальної політики  Якимівської  селищної ради  Якимівського  району Запорізької області. 
          Головний розпорядник коштів щомісяця аналізує стан виконання Програми та при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш ефективного використання бюджетних коштів.
         Інформацію про хід та результати виконання заходів Програми  відділ фінансів подає щороку до 20 січня на розгляд  сесії  Якимівської  селищної раді.
 

                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 23 лютого 2018 року                   № 85                                         смт Якимівка                                                    

Про затвердження селищної програми 
соціальної підтримки Почесних громадян
смт Якимівка на 2018 рік 

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» та п. 3 ч. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення тридцять четвертої сесії Якимівської селищної ради шостого скликання від 29.08.13 № 8 «Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин смт Якимівка», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1.    Затвердити селищну Програму соціальної підтримки Почесних громадян смт Якимівка на 2018 рік (Додається).
2.    Видатки, пов’язані з проведенням Програми, здійснювати за рахунок коштів, передбачених у селищному бюджеті на 2018 рік на соціальну підтримку Почесних громадян смт Якимівка.
3.    Відділу бухгалтерського обліку та звітності розробити методику надання соціальної підтримки Почесних громадян смт Якимівка на 2018 рік.
4.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров'я та соціальної політики.

Селищний голова                                                         В.М. Громихіна

Забара  М.С. 9-12-51

Затверджено 
рішення третьої сесії 
Якимівської селищної ради 
сьомого скликання
від 23.02.2018 №

Селищна програма соціальної підтримки Почесних громадян 
смт Якимівка на 2018 рік

1.    Склад проблеми та необхідність її обґрунтування.
Необхідність вшанування громадян за:
-    вагомий внесок у соціально-культурний розвиток селища,  особливі заслуги перед селищем у галузі промисловості, науки, культури, освіти, охорони здоров’я,  спорту, будівництва, комунального господарства та благоустрою тощо;
-    великі досягнення в професійній діяльності, що сприяли подальшому розвитку селища, зростанню соціально-економічного і науково-технічного потенціалу селища;
-    вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування;
-    суттєвий внесок у захист інтересів селища та його мешканців;
-    активну патріотичну роботу по вихованню молоді, миротворчу, благодійну, милосердну, громадську діяльність на благо селища та його мешканців.
2.    Підстава для розроблення - Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення тридцять четвертої сесії Якимівської селищної ради шостого скликання від 29.08.13 № 8 «Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин смт Якимівка».
3.    Мета - вшанування Почесних громадян смт Якимівка, враховуючи їх особисті вагомі внески у розвиток території.
4.    Особи, на яких поширюється дія Програми – громадяни, яким рішенням сесії Якимівської селищної ради присвоєно звання «Почесний громадянин смт Якимівка».
5.    Строки та етапи виконання - Програма виконується протягом 2018 року.
6.    Загальний обсяг фінансування та перелік заходів  програми – 10 000,00 грн.
7.    Ресурсне забезпечення програми - кошти, які передбачено у селищному бюджеті на фінансування селищної програми соціальної підтримки Почесних громадян смт Якимівка.
8.    Організація управління та контролю за ходом виконання програми: Відповідальний виконавець та головний розпорядник — виконавчий комітет Якимівської селищної ради Запорізької області. 
9.    Очікувані кінцеві результати виконання програми:
-    вшанування Почесних громадян смт Якимівка, враховуючи їх особисті вагомі внески у розвиток міста;
-    поліпшення умов життя Почесних громадян смт Якимівка.
10.    Контроль за виконанням програми:
Контроль за виконанням програми покладається постійну комісію з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров'я та соціальної політики.