Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Розгляд звернень


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

                                         Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

селищного голови

 

від 04 січня 2016                                                                                          № 1

Про порядок розгляду письмових

звернень, проведення особистого

прийому громадян у Якимівській

селищній раді

 

 

         Керуючись Законом України “Про звернення громадян”, з метою вдосконалення розгляду звернень громадян та створення більш сприятливих умов для реалізації конституційного права на особисте звернення до органів державної влади :

 

 1. Затвердити Порядок розгляду письмових звернень громадян у Якимівській селищній раді (додається).
 2. Затвердити Порядок проведення особистого прийому громадян у Якимівській селищній раді (додається).
 3. Затвердити графік особистого прийому громадян у Якимівській селищній раді на 2016 – 2017 роки (додається).
 4. Секретарю селищної ради забезпечити неухильне дотримання графіка особистого прийому громадян в селищній раді, який затверджується розпорядженням селищного голови.
 5.  Секретарю виконкому:

    5.1. забезпечити всебічний розгляд звернень громадян, відповідно до функціональних повноважень, оперативне вирішення в межах повноважень селищної ради порушених у них питань, задоволення законних прав та інтересів громадян, надання в установлені законом терміни відповідей авторам звернень за наслідками їх розгляду.

5.2. щоквартально надавати селищному голові аналітичні довідки щодо загального стану роботи зі зверненнями громадян в селищній раді та ефективність розгляду звернень.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря селищної ради Кузнєцову Н.С.

 

 

Селищний голова                                                              М.І.Захаров

 

 

                                                                                     З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

розпорядження

селищного голови

від 04.01.2016 р. № 1

                                                                                           

П О Р Я Д О К

розгляду письмових звернень громадян у

Якимівській селищній раді

 

І. Загальні положення

Усі  мають  право  направляти  індивідуальні  чи  колективні  письмові  звернення  або  особисто  звертатися до  органів  державної  влади, органів місцевого  самоврядування  та  посадових  і  службових  осіб  цих  органів,  що  зобов'язані  розглянути  звернення  і дати  обґрунтовану   відповідь  у  встановлений  законом  строк (стаття 40 Конституції України). 

ІІ. Основні терміни, що зустрічаються під час розгляду звернень громадян

 • Звернення –– викладені у письмовій або усній формі пропозиції, заяви, скарги.
 • Письмові звернення — викладені в письмовій формі пропозиції, заяви, скарги, надіслані поштою або передані громадянином особисто або через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
 • Усні звернення –– викладені в усній формі пропозиції, заяви, скарги, що записані посадовою особою під час особистого прийому.
 • Індивідуальне звернення –– звернення, що надане окремою особою.
 • Колективне звернення ––  звернення, що надане групою осіб (2 і більше).
 • Анонімне звернення — письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого не можливо встановити авторство.
 • Повторні звернення — викладені в письмовій формі пропозиції, заяви, скарги, зауваження винятково з тих питань, що вже порушувалися громадянином у попередньому зверненні і на які громадянин отримав відповідь по суті від ОДПС і при цьому відсутні нові дані чи факти, що потребують додаткової перевірки.
 • Дублетне звернення — пропозиції, заяви і скарги одного і того ж  громадянина з одного й того ж питання, що надіслано різним адресатам і надійшли на розгляд від державних органів вищого рівня чи іншим установам, організація, підприємствам, ЗМІ за належністю до ОДПС для їх розгляду по суті, якщо останніми вже отримані звернення відповідного змісту.
 • Пропозиція (зауваження) –– звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.
 • Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням сприяти реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
 • Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

ІІІ. Основні терміни, що зустрічаються під час розгляду депутатських запитів та звернень

 • Депутатський запит — вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питання, віднесених до їх компетенції.
 • Депутатське звернення — викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.

ІV. Вимоги до звернення

 • У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
 • Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
 • Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
 • Письмове звернення повинно бути підписаним заявником (заявниками) із зазначенням дати.

V. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню 

 • Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, вважається анонімним і розгляду не підлягає.
 • Не розглядаються повторні звернення до одного й того ж самого органу від одного й того ж самого громадянина з одного й того ж самого питання, якщо перше вирішено по суті.
 • Не розглядаються скарги, які подані з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян".
 • Не розглядаються звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
 • Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органа ДПС, про що повідомляється громадянин.

VІІ. Розгляд звернень громадян

 1. Розгляд письмових звернень громадян у Якимівській селищній раді здійснюється відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, „Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об”єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України 14.04. 1997   № 348.
 2. Звернення, що надійшли до селищної ради, реєструються в приймальні селищної ради у день надходження та  передаються на розгляд голові селищної ради.
 3. Звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються селищним головою особисто.
 4. Звернення, в яких порушені питання, що не входять до  повноважень селищної ради, пересилаються за належністю в термін, не більше 5 днів з дня надходження до селищної ради, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.
 5. Відповідно до резолюції селищного голови секретар-діловод забезпечує направлення звернень відповідальним виконавцям.
 6. Звернення, які згідно з резолюцією селищного голови потребують подання інформації про результати розгляду до  центральних органів виконавчої влади,  направляються секретарю виконкому, який здійснює оперативний контроль за дотриманням відповідальними виконавцями термінів, встановлених селищним головою, та, у разі необхідності, готує проекти інформацій за результатами розгляду звернень в центральні органи виконавчої влади.
 7. На підставі матеріалів за результатами звернень секретарем виконкому вносяться пропозиції щодо зняття звернень з контролю чи продовження контролю за виконанням резолюцій тій посадовій особі, за дорученням якої здійснювався розгляд звернень.

Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

Рішення про зняття з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про поставлення на контроль, шляхом накладання резолюції “До справи” на інформації про результати розгляду звернення.

 1. Рішення про припинення розгляду звернення згідно зі ст. 8 Закону України “Про звернення громадян” приймає селищний голова на підставі матеріалів розгляду попередніх звернень.

VІІІ. Термін розгляду звернень громадян

1.Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

2.Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.  При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

3.Термін виконання документа може бути змінений тільки лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі її відсутності — тієї посадової особи, яка її заміщає.

4.Підставою для продовження терміну виконання документа може бути обґрунтоване прохання виконавця, яке подається не пізніше, як за 3 робочі дні до закінчення встановленого терміну.

5.Запити народних депутатів України розглядаються у 15–денний термін від дня їх одержання або інший термін, встановлений Верховною Радою України.

6.Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянутий у встановлений термін, то необхідно письмово повідомити про це Голову Верховної Ради України та народного депутата України, який вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати місяць від дня одержання запиту.

7.Відповідь на депутатський запит надається Голові Верховної Ради України та  депутату, який його вніс.

8.Звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад розглядаються у термін до 10 днів від моменту їх надходження.

9.Якщо розгляд звернення з об'єктивних причин не може бути проведений у визначений термін, депутата повідомляють про це офіційним листом з викладенням мотивів щодо продовження терміну розгляду.

10.Максимальний час розгляду депутатського звернення з урахуванням продовження не може перевищувати 30 днів від моменту його одержання.

 

 

 

 

 

Секретар виконкому                                                   Савенко Н.М.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження селищного голови

                                                                                            від 04.01. 2016  № 1

 

 

         П О Р Я Д О К

проведення особистого прийому громадян у

Якимівській селищній раді

 

1. ПРАВИЛА
для посадових осіб, які здійснюють прийом громадян
в Якимівській селищній раді

 

З метою вдосконалення організації прийому громадян та забезпечення виконання Закону України "Про звернення громадян" посадові особи, які здійснюють прийом громадян, повинні виконувати такі правила:

1. Забезпечити зручності для громадян, які прийшли на прийом, створити атмосферу доброзичливості, уважного і шанобливого ставлення та законності.

2. Суворо дотримуватись графіка прийому громадян. У винятках перенесення дати прийому посадова особисто або через відповідального працівника повинна попросити вибачення і пояснити громадянина причину.

3. Організувати порядок прийому громадян так, щоб вони витрачали якомога менше часу в очікуванні прийому.

4. Запис громадян на прийом здійснювати на підставі паспорта або іншого документа, який засвідчує особу, щоб не допустити помилок в написанні прізвища, адреси та інших необхідних для прийому даних.

5. У випадках, коли заявник порушує питання, яке не відноситься до компетенції особи, яка здійснює прийом, необхідно роз'яснити йому, куди доцільно звернутися і при можливості посприяти в організації прийому відповідною посадовою особою.

6. Підчас прийому необхідно уважно і доброзичливо вислухати заявника, вивчити

документи, які він представив, не відволікаючись на вирішення інших справ.

7. Заспокоїти схвильованого або розгніваного заявника уважним і спокійним ставленням до нього.

8. Бути об'єктивним і справедливим у своїх рішеннях, яка б особиста думка про заявника не склалася.

9. Уживати всіх заходи до своєчасного задоволення заяв, скарг та звернень громадян.

10. Якщо звернення, заява, скарга не ґрунтується на законі, суперечать інтересам суспільства і держави, або не можуть бути задоволені з об'єктивних причин, то, відхиляючи їх, необхідно у ввічливій і дохідливій для заявника формі роз'яснити підстави відхилення. В окремих випадках роз'яснити заявникові порядок оскарження прийнятого за його зверненням рішення.

11. На прийомі необхідно намагатися виявляти причини, які породжують порушення прав та інтересів громадян, їх скарги. Після закінчення прийому переглянути резолюції, складені в ході розмови з заявниками, узагальнити проблеми для подальшого їх розгляду.

 

12. Неупереджено реагувати на критику на свою адресу, а також на адресу облдержадміністрації. Врахувати зауваження в повсякденній роботі.

Пам'ятати, що особисте звернення громадян - важлива форма зв'язку облдержадміністрації з населенням, що за роботою на прийомі, ставленням до заявників, їх турбот і потреб формується імідж облдержадміністрації.

Обов'язком кожної посадової особи організувати свою роботу на прийомі так, щоб цей імідж був позитивним.

                        ІІ. П О Р Я Д О К

проведення особистого прийому громадян

1. Особистий прийом громадян у Якимівській селищній раді проводиться:

головою селищної ради, заступником голови, секретарем селищної ради з 8.00 до 12.00 або з 13.00 до 17.00, а також в неробочі дні згідно з затвердженим графіком з питань, вирішення яких належить до повноважень селищної ради, а також відповідно до функціонального розподілу обов”язків.

2. Запис на прийом до голови селищної ради  здійснюється секретарем-діловодом. Заступник селищного голови, секретар ради  запис прийому громадян  ведуть самостійно в журналі особистого прийому відповідно „інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від  форм  власності, в засобах масової інформації”, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

3. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

 Відповідь заявникам за результатами розгляду звернень, що надійшли на особистому прийомі, надається за підписом селищного голови. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль, шляхом резолюції “До справи” на інформації по результатам звернення.

4.Секретар ради  контролює додержання графіка прийому громадян у селищній раді.

5. Секретар-діловод інформує селищного голову, заступника селищного голови, секретаря ради  про проведення  особистого прийому напередодні згідно з графіком, але не пізніше ніж на 3 робочих  дні до проведення прийому.

6. У разі, якщо особистий прийом громадян селищним головою, заступником селищного голови, секретарем ради не може відбутися за графіком через  поважні причини, він переноситься на черговий прийом, про що  секретар-діловод сповіщає громадян, які були записані попередньо.

 

Секретар виконкому                                                  Н.М.Савенко

 

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             розпорядження

 селищного голови

                                                                                             від 04.01.2016 р. № 1

Г Р А Ф І К

особистого прийому громадян

у Якимівській селищній раді на 2016-2017 роки

 

№ п/п

Прізвище, ініціали посадової особи

Дні та години прийому

1.

ЗАХАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

селищний голова

Понеділок

з 8 до 17 години

(перерва з 12-00 до 13-00)

2.

САВЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів

Вівторок, четвер

з 8 до 12 години

3.

КУЗНЄЦОВА НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА

секретар селищної ради

Середа, п’ятниця

з 8 до 12 години