Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Пам'ятка для запитувачів інформації


ДОДАТОК

до рішення виконкому

від 17 лютого 2016р.№19

Пам'ятка для запитувачів інформації

           Відповідно до положень статті 1 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

         Статтею 5 Закону визначено шляхи доступу до інформації, а саме: систематичне та оперативне оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах та надання інформації за запитами на інформацію.

Порядок складання, подання та розгляду запиту на інформацію в Якимівській селищній раді затверджений розпорядженням селищного голови від 29.09.2015р. №75.

        Відповідно до Закону інформація про діяльність селищної ради може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа. Надання публічної інформації про діяльність селищної ради запитувачам інформації, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті селищної ради та інформаційних стендах селищної ради забезпечують працівники апарату селищної ради за відповідними напрямами діяльності.

        Запити на інформацію, що надходять на адресу селищної ради та виконавчого комітету, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються у приймальні Якимівської селищної ради у робочі дні з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00 (в п'ятницю до 15.45), тел.: (06131)91251. 

Запити на інформацію можна подати:
телефоном, факсом: (06131) 91251
поштою: 72503, смтЯкимівка, вул. Молодих патріотів, 10а, Якимівська селищна рада;
електронною поштою:  akimovka-ps@ukr.net.

Письмовий запит подається шляхом заповнення форми письмового запиту на публічну інформацію, затвердженої цим розпорядженням, або в довільній формі та має містити:

– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умов подання запиту у письмовій формі.

Якщо вищевказана інформація в запиті відсутня, селищна рада має право відмовити в наданні інформації, про що дається обґрунтована відповідь заявнику протягом 5 робочих днів з дня реєстрації запиту.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

У разі подання запиту в усній формі відповідальна особа з питань запитів на публічну інформацію оформляє запит на паперовому носії зі слів заявника із зазначенням інформації, зазначеної в розділі 1 п.2 даного Порядку. В запиті зазначається ім’я, контактний телефон відповідальної особи; копія запиту надається запитувачеві. 

          Строки розгляду запитів на публічну інформацію:

1) Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  може бути  продовжено строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

2) У разі, якщо в запиті заявник вказує, що запитувана інформація необхідна для захисту життя і свобод громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання. При цьому заявник повинен обґрунтувати вимогу термінового розгляду інформації.

3) У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4) Термін розгляду запиту на публічну інформацію продовжується безпосередньо його виконавцем, з обов’язковим погодженням з селищним головою або особою, що виконує його обов’язки.

 

Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію

1) Селищна рада має право відмовити в задоволенні запиту, якщо :

– не володіє і не зобов’язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

– інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

– особа, яка подала запит на публічну інформацію, не оплатила встановлені фактичні витрати, пов`язані з копіюванням або друком;

– не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2) Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію надається в письмовій формі і має містити:

– прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

– дату відмови;

– мотивовану підставу відмови;

– порядок оскарження відмови;

– підпис. 

 Направлення запиту на публічну інформацію за належністю

У разі, якщо селищна рада не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо, хто володіє такою інформацією, селищна рада зобов’язана направити цей запит протягом двох днів належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Якщо власник інформації не відомий, виконавець у вищевказаний строк готує за підписом селищного голови відповідь заявнику із зазначенням причин, за якими надати інформацію не представляється можливим.

Оскарження рішень, дiй чи бездiяльностi розпорядників інформації

1) Вiдповiдно до статтi 23 Закону Украни “Про доступ до публiчної iнформацiї” рiшення, дiї чи бездiяльнiсть працівників Якимівської селищної ради можуть бути оскарженi шляхом подання заяви на ім’я  селищного голови або до суду.

2) Запитувач має право оскаржити:

  • вiдмову в задоволеннi запиту на iнформацiю;
  • вiдстрочку задоволення запиту на iнформацiю;
  • ненадання вiдповiдi на запит на iнформацiю;
  • надання недостовiрної або неповної iнформацiї;
  • несвоєчасне надання iнформацiї;
  • невиконання селищною радою обов’язку оприлюднювати iнформацiю вiдповiдно до статті 15 Закону України “Про доступ до публiчної  iнформацiї”.

 3) Скарга на рiшення, дії чи бездiяльнiсть селищної ради подається до селищного голови.

     До скарги додаються наявнi у запитувача iнформації рiшення або копії рiшень, якi приймалися стосовно його запиту, а також iншi документи, необхiднi для розгляду скарги, якi  пiсля її розгляду в обов’язковому порядку повертаються громадянину.

 4) Рiшення селищного голови, який розглядав скаргу, в разi незгоди з ним запитувача може бути оскаржено до суду в термiн, передбачений законодавством України.

     Про результати перевiрки скарги i суть прийнятого рiшення громадянину повiдомляється  письмово.  

               5) Запитувач iнформацiї, який звернувся зi скаргою до селищного голови, має право:

     - знайомитися з матерiалами перевiрки;

     - подавати додатковi матерiали;

     - бути присутнiм при розглядi скарги;

     - користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, органiзацiї, яка здiйснює правозахисну функцiю, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

      - одержати письмову вiдповiдь про результати розгляду скарги;

     - висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємницi розгляду скарги.

   6) Посадовi особи  селищної ради в межах своїх повноважень зобов’язанi:

      - об’єктивно, всебiчно i вчасно перевiряти скаргу;

     - у разi прийняття рiшення про обмеження доступу запитувача до запитуваної iнформацiї при розглядi скарги вiдповiдно його обґрунтувати;

    -  на прохання запитувача запрошувати його на засiдання щодо розгляду скарги;

     - вiдмiняти або змiнювати оскаржуванi рiшення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не вiдповiдають закону або iншим нормативним актам, невiдкладно вживати заходiв до припинення  неправомiрних дiй, виявляти, усувати причини та умови, якi сприяли порушенням;

    - забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання  прийнятих у зв’язку зi скаргою рiшень;

   - у разi визнання скарги необгрунтованою, роз’яснити порядок  оскарження прийнятого за нею рiшення.

   7) Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi селищної ради до суду здiйснюється в порядку, визначеному Кодексом адмiнiстративного судочинства України.

 

 

 Секретар виконкому селищної ради                         Н.М.Савенко