Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Матеріали 18 сесії 7 скликання, запланованої на 26.01.2017р.


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 23

 

Від 26.01.2017р.                                       

смт. Якимівка

Про затвердження Програми з енергозбереження

комунальних закладів та майна селищної ради

на 2017-2022 роки.

Керуючись пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про енергозбереження», постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 N 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки», Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р, з метою  стабільного та ефективного використання енергоресурсів, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити   Програму з енергозбереження комунальних закладів та майна селищної ради на 2017-2022 роки. (Додається).

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

    комісію селищної ради з питань планування, бюджету та

    фінансування /голова комісії Файденко О.М./.

 

Селищний голова                                                                           М.І. Захаров

 

 Підготовлено: Савенко С.Л., заступник селищного голови

                          з питань діяльності виконавчих органів ради

 Погоджено: Самофалов С.А., юрист с/р

 

Додаток № 1 до рішення сесії селищної ради

18 скликання від 26.01.2017р № 23     

 

                                                     Програма

                 з енергозбереження комунальних закладів та майна

                               селищної ради на 2017-2022 роки

1. Вступ

Нормативно-правовою базою розробки програми енергозбереження у                 смт. Якимівка на 2017-2022 роки (далі - Програма) є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про енергозбереження», постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 N 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки», Енергетична стратегія України на період до 2030 року, схвалена  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р,

Програма розроблена з урахуванням аналізу рівня споживання енергоносіїв комунальними підприємствами та бюджетними установами селища.

 

Паспорт програми енергозбереження у смт. Якимівка на 2017-2022 роки

 

 

1

Розпорядчі документи, на підставі яких розроблена Програма

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.08 № 1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів»;

- Закон України «Про енергозбереження», прийнятий Верховною Радою України

01 липня 1994р., за № 74/94-ВР;

- наказ Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 17.03.09 № 33 «Про затвердження Методики галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання»

2

 

Ініціатор розроблення Програми

Якимівська селищна рада

 

3

 

Розробник Програми

Якимівська селищна рада

 

 

4

Відповідальні виконавці Програми

Керівники комунальних підприємств, бюджетних установ, організацій  розміщених на території селищної ради.

5

Учасники Програми

Комунальні підприємства, бюджетні установи, організації та підприємства  селища.

6

Термін реалізації Програми

2017-2022  роки

7

Основні джерела фінансування Програми

Кошти обласного, районного, селищного бюджету, позабюджетні кошти та інвестиції

ЯкірЯкірЯкір 

Необхідність розробки Програми

 

Однією з найбільш гострих проблем України, на сучасному етапі її розвитку – є проблеми стабільного та ефективного використання енергоресурсів, від яких значною мірою залежить рівень економічного і соціального розвитку суспільства.

Головна мета та завдання програми енергозбереження у смт. Якимівка на 2017-2022 роки (далі - Програма) пов'язані з забезпеченням переведення діяльності комунальних підприємств, бюджетних установ, організацій  селища  на енергозберігаючий шлях розвитку і спрямовані на суттєве скорочення витрат селищного бюджету на оплату енергоносіїв. Виконання заходів Програми дасть можливість залучити заощаджені кошти на розвиток, модернізацію, підвищення надійності та якості енергопостачання і функціонування систем життєзабезпечення селища.

В умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів та значної зовнішньоекономічної залежності від постачальників енергоносіїв, енергозбереження та енергоефективність набувають особливої актуальності для загального підвищення економічної ефективності господарства.

У відповідності до стратегічних пріоритетів соціально-економічної політики України ставиться завдання переведення національної економіки на енергозберігаючу модель розвитку, спрямовану на суттєве скорочення енергетичної складової у собівартості виробництва та сфери послуг. Цією Програмою встановлюються галузеві пріоритети й основні напрями діяльності, а також засоби та інструменти, що забезпечують ощадливе й ефективне використання енергоресурсів в мережі комунальних підприємств, бюджетних установ,організацій  селища.

Для енергозбереження характерна висока економічна ефективність. Витрати на тонну умовного палива, отриманого за рахунок енергозбереження, в декілька разів менші за витрати на його закупівлю. Тому, підвищення енергоефективності та енергозбереження стає дійсно стратегічною лінією розвитку економіки та соціальної сфери на найближчу та подальшу перспективу.

Реалізація потенціалу енергозбереження полягає в структурно-технологічній перебудові економіки селища і подальшому удосконаленні адміністративних та економічних механізмів, що сприяють підвищенню енергоефективності та енергозбереженню.

Цей процес передбачає виведення з роботи морально застарілого, зношеного устаткування, припинення випуску неефективної (з точки зору енерговикористання) продукції , послуг та впровадження нових технологій, обладнання і побутових приладів.

Технологічна перебудова, впровадження новітніх технологій, машин, обладнання та побутових приладів потребує накопичення власного та залучення зовнішнього інвестиційного капіталу.

Наряду з цим, частина технологічних заходів   перш за все, за рахунок мало витратних заходів, спрямованих на підвищення суб'єктів ефективності використання ПЕР, зменшення втрат, оптимізацію режимів роботи.

Створення сприятливого клімату для розробки, виробництва та впровадження енергоефективних технологій, машин і устаткування можливе за умови проведення ефективної цінової політики, цільового кредитування відповідних програм та проектів за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів. Важливим фактором підвищення енергоефективності є забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки усіх видів економічної діяльності при вирішенні питань енергоспоживання та енергозбереження.

Програма передбачає: удосконалення управління сферою енергозбереження для підвищення енергоефективності економіки та соціальної сфери   смт. Якимівка.

Програма розвиває, поглиблює та конкретизує основні напрямки енергозбереження, включаючи як стратегічні питання енергозбереження, так і першочергові мало витратні заходи з урахуванням сучасних умов та перспектив економічного розвитку селища.

Щорічно Програма може уточнюватись та конкретизуватися в розділі «Енергозбереження» Програми соціально-економічного і культурного розвитку селища на підставі динамічних процесів та завдань на найближчу перспективу з урахуванням стратегії енергоефективності . До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення.

 

ЯкірЯкірЯкір2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Селищна програма енергозбереження має метою на основі аналізу існуючого стану та прогнозів розвитку економіки розробити основні напрямки політики енергозбереження, що передбачає створення нормативно- правової бази енергозбереження, формування сприятливого економічного середовища, створення цілісної та ефективної  системи управління енергозбереженням.

Основною метою Програми є:

Впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживання теплової енергії, забезпечення належного обліку та оптимізації витрат і витрат енергетичних і матеріальних ресурсів (палива, електричної та теплової енергії, газу) в сфері житлово-комунальних послуг.

           Основні цілі програми:

 • розроблення та реалізація пілотних інвестиційно-інноваційних проектів, спрямованих на зменшення технологічних витрат і витрат ресурсів, справдження прогресивних технологій;
 • запровадження механізмів економічного стимулювання енергозбереження на підприємствах та установах району, утворення фондів енергозбереження;
 •  зменшення витрат з районного та місцевих бюджетів на закупівлю палива;
 • покращення екологічного стану району;
 • заміна традиційних ресурсів на альтернативні.

Головним завданням Програми енергозбереження є визначення загально існуючого та перспективного потенціалу енергозбереження, розробка основних напрямків його реалізації в матеріальному виробництві та сфері послуг, створення програм першочергових та перспективних заходів і завдань з підвищення енергоефективності та освоєння практичного потенціалу енергозбереження.

Важливим результатом цієї розробки є визначення джерел, механізмів фінансування та інвестицій в енергоефективність і енергозбереження.

Селищна Програма є цільовою програмою, що призначена для практичного використання на підприємствах, в господарствах та бюджетних організаціях. Вона містить конкретні, найважливіші енергозберігаючі заходи, що дають значний енергозберігаючий та народногосподарський ефект.

Важливою частиною Програми стане розробка та практична реалізація наступних задач:

- забезпечення систематичного (щорічного) зменшення енергоємності продукції, робіт і послуг у сфері житлово-комунального господарства;

- удосконалення системи управління виробництвом, постачанням та споживанням теплової енергії, холодної води та електричної енергії в селищі;

- оснащення житлового фонду та будівель комунальної власності автоматизованими приладами обліку і регулювання постачання і споживання  теплової енергії, води;

- реалізація комплексу заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження в підприємствах та організаціях комунальної власності селища;

- моніторинг фактичного споживання енергоресурсів бюджетних та комунальних установ;

- створення демонстраційної зони високої енергоефективності;

- визначення реальних джерел і розробка фінансових механізмів інвестування в проекти з енергозбереження та підвищення енергоефективності;

- ефективне використання площ по бюджетним та комунальним установам селища;

- інвентаризація та систематизація встановленого енергетичного обладнання і видача рекомендацій щодо черговості їх реконструкції;

- інвентаризація та систематизація сировинної бази відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії ;( ТПВ, сонце, вітер, кінематична енергія води.

- створення  автоматизованої системи контролю енергетичних потоків;

- інформаційно-виставкове супроводження Програми, формування культури енергоспоживання ,популяризація енергоефективності  через ЗМІ.

Програма є цільовою і містить конкретні енергозберігаючі заходи, що передбачають отримання економічного ефекту від їх запровадження, призначена для практичного використання комунальними підприємствами та бюджетними установами,організаціями  селища.

 

3. ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ОЦІНКА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

 

Програмою енергозбереження у смт. Якимівка на 2017-2022 роки передбачається вирішення проблем житлово-комунального господарства селища шляхом виконання організаційних заходів з будівництва, реконструкції  та капітального ремонту об’єктів  теплового господарства, газопостачання, водопостачання та водовідведення, зовнішнього освітлення, житлового фонду, оновлення основних засобів комунальних підприємств, створення умов для інвестування інноваційних технічних та технологічних заходів з енергозбереження.

Кінцева оцінка досягнення мети, на реалізацію якої спрямована Програма, здійснюватиметься на основі кількісних та якісних показників, у тому числі:

- зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах житлово-комунального господарства (на 5% щорічно);

- зменшення енергоємності продукції, робіт і послуг у сфері житлово-комунального господарства (щорічно на 3 - 5% відповідно до завдань Енергетичної стратегії України до 2030 року);

-  зниження питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах житлово-комунального господарства;

- забезпечення наскрізного обліку і контролю вироблення, транспортування та рівномірного споживання теплової енергії, питної води споживачами;

- 100-відсоткове оснащення об’єктів теплового господарства(газопостачання) селища, житлового фонду, будівель і споруд комунальної власності  сучасними вузлами обліку і регулювання  з GSM зв’язком.

 

ЯкірЯкірЯкірЯкірЯкірЯкірЯкірЯкір4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Джерела фінансування Програми можна об'єднати у три основні групи-

кошти бюджетів усіх рівнів, власні кошти установ  та позабюджетні кошти (інвестиції).

Обсяг фінансування Програми за рахунок селищного бюджету уточнюється та фактично визначається у процесі формування селищного бюджету на відповідний фінансовий рік.

Важливим джерелом фінансового забезпечення Програми має стати економія енергоносіїв, якої можна досягти шляхом впровадження мало витратних заходів з енергозбереження.

 

5. СТРОКИ ДІЇЇ ТА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виконання Програми розраховано на 2017-2022 роки.

З метою визначення найбільш ефективних та пріоритетних напрямків дії в Програми, перелік конкретних заходів, направлених на ефективне використання енергоносіїв визначається на 3 роки, є додатком Програми та невід’ємною її частиною.

 

6. ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

         Кінцевою оцінкою виконання Програми є забезпечення економії бюджетних коштів (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на утримання бюджетних установ,організацій  і комунальних установ селища, за рахунок запровадження енергозберігаючих заходів і проектів на рівні 15 % від базового 2017 року та розробити ефективний паливно-енергетичний баланс селища.

Зниження у 2017-2022 роках потреби в енергоресурсах (що передбачається Програмою за рахунок їхнього збереження) дозволить скоротити викиди в атмосферу шкідливих речовин, нераціональні витрати енергетичних ресурсів,  досягти суттєвого зменшення питомих витрат енергоресурсів у всіх підгалузях житлово-комунального господарства, забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства, добитися зменшення протягом п'яти років обсягів використання енергоресурсів у комунальній галузі та житлових будівлях, обладнати протягом двох років усі багатоквартирні будинки по будинковими приладами обліку тепла, холодної води.

Додаток № 1

                                                                         до Програми з енергозбереження  

                                                                         комунальних закладів та майна

       селищної ради на 2017 - 2022 роки

 

Заходи

щодо реалізації Програми з енергозбереження комунальних закладів та майна

         селищної ради на 2017 – 2022 роки

 

 1. Капітальний ремонт будівлі:
 • ДНЗ «Росінка» по вул. Меліораторів;
 • ДНЗ «Ластівка» по вул. Центральна;
 • ДНЗ «Топольок» по пров. Спортивний;
 1. Перевід ДНЗ «Росінка» та «Топольок» на автономне опалення.
 2. Розробка проектне – кошторисної документації на капітальний ремонт будівель ДНЗ «Колосок» та «Малюк».
 3. Розробка проектне – кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі селищної ради.
 4. Перевід системи опалення будівлі селищної ради на автономне опалення.
 5. Розробка проектне – кошторисної документації на реконструкцію будівлі дитячого садка у багатоквартирний будинок по вул. Історична, 6, смт. Якимівка.
 6. Вуличне освітлення селища, встановлення енергоефективних ліхтарів, лампочок LED.
 7. Капітальний ремонт та реконструкція очисних споруд селища.