Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рішення № 12 3 сесії Якимівської селищної ради 7 скликання


Додаток до Положення
Д о г о в і  р
оренди  комунального майна Якимівської  селищної  ради
  смт Якимівка                                             “_______”__________________2018 р.
______________________________________________________________________________________________________________________( повна  назва   Орендодавця)
в подальшому іменований "Орендодавець",  в особі _________________________________
_____________________________________________________________________________
            (посада,  прізвище, імя по батькові
що діє  на підставі _____________________________________________________________________________
                    (повна  назва документа)
з одного боку,  та ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
в подальшому іменований "Орендар", в особі ______________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________, що діє на підставі __________________________________________________________________ 
                    (статут, довіренність, тощо)
з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче.
                    І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Орендодавець передає, а Орендар  приймає в строкове платне користування нерухоме майно (надалі – Майно), загальною площею ____ кв.м., що розміщене  за адресою: _______________________________________________________________________ та перебуває  на балансі _______________________________________________________________________
Об'єкт  оренди  ________________________________________________ передається  з метою __________________________________________________________________
Вартість  Майна  визначена шляхом  проведення незалежної оцінки (залишкової  вартості) і становить ___________________________________________________  грн.
1.2 Розмір земельної ділянки, що передається у користування разом з об’єктом, становить _______ кв.м.
    II. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ  ТА ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО  МАЙНА 
2.1. Орендар вступає у строкове платне користування майном у термін, вказаний у Договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі вказаного майна, який складається протягом трьох днів з моменту підписання сторонами цього Договору.
2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це майно. Майно залишається спільною власністю Якимівської селищної ради, а Орендар володіє і користується ним протягом строку оренди.
2.3.У разі припинення дії цього Договору майно повертається  
Орендодавцеві відповідно до порядку, встановленому цим Договором при передачі майна Орендарю.
Майно вважається поверненим Орендодавцеві з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.
2.4. Обов'язок із складання акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає майно іншій стороні Договору.
                    III. ОРЕНДНА ПЛАТА 
3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої рішенням селищної ради становить без ПДВ за перший місяць оренди_______________грн
    Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством .
    У разі,  якщо неможливо зробити  розрахунок орендної плати за перший місяць оренди ( при відсутності  інформації про індекс інфляції), цей пункт викладається в  такій редакції:
3.2. а). орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої рішенням селищної ради і становить без ПДВ за базовий місяць  розрахунку(останній місяць, по якому є інформація про індекс інфляції)___________ грн.
         Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
         Орендна плата за перший місяць оренди- ______________________ визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за___________________________________________________________
3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць  визначається шляхом коригування орендної плати за попередній  місяць  на  індекс інфляції за наступний місяць.
3.3. Орендна плата перераховується 100% на рахунок установи та організації на балансі яких перебуває це майно, в строки, встановлені договором.
3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї зі сторін у разі зміни методики її  розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках.

3.5. За затримку термінів розрахунку, встановлених договором, нараховується пеня в розмірі двох облікових ставок Національного банку України від суми заборгованості за кожен день просрочки.
3.6. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до Орендодавця, підлягає в  установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.
3.7. Зобов'язання Орендаря зі сплати орендної плати забезпечується шляхом перерахування на рахунок Орендодавця орендної плати за перший та останній місяці оренди.
3.8.Орендна плата, передбачена п.3.1.Договору, та інші платежі, які  випливають з договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендної плати орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю,  сплачується до моменту фактичного звільнення Орендарем займаного приміщення.
3.9 «Орендар» зобовязаницй не пізніше 7 календарних днів з дати внесення орендної плати предоставити «Орендодавцю копію документів про її внесення
ІV. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
Орендар зобов'язується:
4.1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
4.2. Своєчасно і в повному обсязі вносити Орендодавцеві орендну плату та у місячний термін з дня укладення Договору оренди укласти договір з балансоутримувачем про відшкодування витрат на утримання орендованого  майна та надання комунальних послуг орендарю або договір з організаціями - надавачами послуг.
4.3. У разі припинення дії Договору оренди повернути Орендодавцеві орендоване Майно в належному  стані.
4.4. При проведенні Орендарем ремонту чи переобладнання приміщень (з дозволу Власника), Орендар несе матеріальну відповідальність за якість проведених робіт та за всі пошкодження, що викликані цими роботами.
4.5. Реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення та капітальний ремонт приміщення, що орендується, здійснювати лише за згоди Власника майна.
4.6.Підтримувати орендоване Майно в належному стані, передбаченому  санітарними та протипожежними  правилами, запобігати його пошкодженню.
4.7. Допускати посадових осіб Орендодавця для обстеження орендованого майна на предмет відповідності використання його за призначенням, правильності сплати орендної плати.
4.8. Письмово повідомляти Орендодавця про зміну: юридичного статусу підприємства, керівника, юридичної адреси, реквізитів банку.
4.9. Не укладати договори (договори на суборенду, контракти, угоди), пов'язані з будь-яким використанням орендованих  приміщень іншою особою без попередньої згоди на це  Якимівської селищної  ради.
4.10. Дотримуватись норм протипожежної безпеки та утримувати у справному стані засоби протипожежного захистку і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням.
4.11. Проводити за власний рахунок  поточний ремонт орендованого  приміщення.
4.12. Протягом місяця, починаючи з дати укладання Договору, застрахувати об'єкт оренди на користь Власника на весь термін дії Договору оренди та надати Орендодавцю  договір страхування (страховий поліс).
4.13. При припиненні використання об'єкта оренди за місяць письмово повідомити Орендодавця.
4.14. В разі реорганізації, приватизації чи його (Орендаря) ліквідації або порушенні справи про банкрутство в господарському суді письмово повідомити про це Орендодавця в 10-денний термін з моменту виникнення перелічених фактів та надати нотаріально посвідчені копії установчих документів, які враховують реорганізаційні процеси, а також інформацію про правонаступництво.
4.15. Звільнити об'єкт оренди:
- у зв'язку з аварійною ситуацією або стихійним лихом, що може спричинити руйнування елементів будинку – терміново;
- при зносі будинку, постановці його на комплексний капітальний ремонт чи реконструкцію з відселенням – протягом місяця після отримання письмового повідомлення Орендодавця.
4.16. Відшкодувати орендодавцю витрати, пов’язані зі сплатою частини земельного податку, яка припадає на орендовані приміщення.
4.17. Компенсувати витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди, за публікацію оголошень щодо  конкурсу, вчинення нотаріальних  дій.
V. ПРАВА ОРЕНДАРЯ
Орендар має право:
5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
5.2. За згодою Орендодавця здавати майно в суборенду. Суборендну плату в розмірі, що не перевищує орендної плати за об’єкт суборенди, отримує Орендар, а решта суборендної плати спрямовується до місцевого бюджету.
5.3. Виключно за письмовою згодою Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.
5.4. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.
5.5. Якщо Орендар за рахунок власних коштів за згодою Орендодавця провів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, Орендодавець не зобов’язаний компенсувати йому зазначені кошти.
5.6. Вартість поліпшення орендованого майна, зроблених Орендарем без згоди Орендодавця, компенсації не підлягає.
5.7. Інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством.
                             VI. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ
6.1. Передати Орендарю в  оренду  майно згідно з п.2.1. цього Договору по акту приймання-передачі.
6.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим майном на умовах цього Договору.
                               VII. ОРЕНДОДАВЕЦЬ МАЄ  ПРАВО
7.1. Контролювати наявність, стан майна, напрями та ефективність  використання майна, переданого  в оренду за цим Договором.
7.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін у Договір оренди або його розірвання у разі зміни Методики  розрахунку  орендної плати, погіршення стану орендованого  майна  внаслідок його неналежного використання чи невиконання умов Договору.
7.3. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря.
VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН
8.1. За невиконання або неналежне  виконання зобов'язань, згідно  з Договором оренди, сторони несуть  відповідальність, передбачену чинним  законодавством України.
8.2. Спори, що виникають у ході виконання Договору оренди, вирішуються за згодою сторін. Якщо згоди не буде досягнуто, спір вирішується у  судовому порядку.
XІ. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ  ЗМІНИ  ТА  РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання сторонами Договору.
Цей договір укладено строком на ____________, що  діє з "___" ______ 20 _  року до "___" ________ 20 _  року.
9.2. Умови Договору зберігають силу протягом всього терміну дії цього Договору.
10.3. Зміна і доповнення або розірвання Договору допускається за взаємною згодою сторін.
9.4. У разі невиконання або неналежного виконання Орендарем вимог п. 3.3. і п. 5.2. Договору Орендодавець вправі змінити або розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом надіслання письмового повідомлення Орендарю. У цьому випадку Договір вважається зміненим або розірваним після спливу одного місяця з дня одержання такого повідомлення Орендарем.
9.5. Договір може бути розірваний в разі невиконання його умов або на вимогу однієї з сторін за рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
9.6. У разі відсутності заяви однієї з сторін про припинення або зміну Договору після закінчення строку його чинності протягом одного місяця Договір вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.
9.7. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря, або перехід права власності на орендоване Майно третім особам, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору. Він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників) за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.
9.8. Чинність цього Договору оренди припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його  було укладено;
- достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням господарського суду;
- відчуження, приватизації  об’єкта оренди;
- банкрутства орендаря;
- в інших випадках, передбачених  чинним законодавством України.
9.9. У разі припинення або розірвання цього Договору майно протягом 10-ти робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю по акту приймання-передачі. У разі невиконання обов’язку Орендаря щодо повернення майна Орендодавець має право вимагати від нього сплати неустойки у розмірі подвійної орендної плати за кожен день прострочення передачі.   
9.10. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.
9.11. Невід’ємними додатками до цього Договору є:
-         установчі документи;
–        розрахунок орендної плати,
–        висновок про вартість майна,
–        акт приймання-передачі майна,
-        копія плану орендованих приміщень.
9.12. Цей Договір укладено в трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу: по одному примірнику для Орендаря, Орендодавця, Якимівської селищної ради.
                        
Х. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
Орендодавець_______________________     Орендар_________________________
______________________________________________________________________________    ______________________________________________________________________
р\р__________________________________________________________________________    р\р______________________________
 ________________________________
МФО_______________________________
 ___________________________________    МФО__________________________________________________________________
     П.І.Б._______________________         П.І.Б.___________________
 
"___"___________________ 2018р.                "____ "_____________ 2018р.  

                                                                                                     Додаток № 2
 до рішення третьої сесії
Якимівської селищної ради
сьомого скликання
від 29.01.2018 № 12
Методика
розрахунку і порядок використання плати за оренду
майна, що перебуває у комунальній власності 
 Якимівської селищної ради
1. Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності Якимівської селищної ради (далі – Методика), визначає порядок розрахунку та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого, рухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що є комунальною власністю селищної ради, а також майна, що не увійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації) і належить селищній раді (далі – майно).           
Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між Орендодавцем та Орендарем. У разі визначення Орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які орендарю зобов’язується надавати балансоутримувач, відповідно до укладених угод, а також плата за комунальні послуги та плата за землю. Ці витрати сплачуються орендарем окремо згідно зі встановленими розрахунками відповідними підприємствами, організаціями. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, установам. Утримання прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявної кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання та водовідведення і сплачуються згідно з рахунками за надані відповідні послуги, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями, установами загальної площі. Укладенню договору оренди передує оцінка вартості об’єкта оренди. Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати стан об’єкта, його місцезнаходження, забезпеченість інженерними мережами, наявність доріг, громадського транспорту та іншої інфраструктури. 
Орендна плата за цією Методикою розраховується у наступній послідовності: спочатку визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, який фіксується у договорі оренди. Відповідно до розміру орендної плати за перший місяць оренди, розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди. У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата. 
Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.
Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси державних підприємств визначається за формулою:  
Опл = (Воз + Внм) х Сор.ц,
                        100  
де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, визначена згідно з додатком 1. 
Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки. 
У разі оренди нерухомого майна (крім бюджетних установ, які утримуються за рахунок бюджетних коштів) розмір річної орендної плати визначається за формулою: 
Опл = Вп х Сор 
              100  
де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 2. 
Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки. 
Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, становить 1 гривню
 Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі. 
Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою: 
Опл. міс. = Опл    х Ід.о. х Ім ,
                      12   
де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень; Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати; Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати. Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди. 
Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць. 
Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі. 
Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу. 
Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви. 
Пеня та штрафні санкції щодо порушення термінів визначаються договором у відповідності до чинного законодавства.
У разі здачі в оренду нерухомого майна одночасно кільком орендарям, орендна плата приміщень загального користування встановлюється пропорційно займаній площі кожним орендарем.
Розмір плати за суборенду нерухомого, рухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.
           Орендна плата за майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.
Нарахування орендної плати за суборенду здійснюється орендарями. У разі, якщо плата за суборенду (у зв'язку зі зміною профілю використання приміщення на умовах суборенди), перевищує розмір орендної плати, різниця між ними перераховується до міського бюджету.
Часткове звільнення від орендної плати та надання пільг з орендної плати, а також зміна порядку використання плати за оренду майна для окремих категорій фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності чи юридичних осіб проводиться на підставі рішення селищної ради.
Орендарі, які здійснюють за згодою орендодавця реконструкцію або капітальний ремонт орендованого майна, визначеного проектно-кошторисною документацією на такі роботи, здійснюють орендну плату в розмірі, встановленому умовами договору оренди.