Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Р Е Г Л А М Е Н Т роботи Якимiвської селищної ради


  ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшення другої сесії
сьомого скликання
Якимівської селищної ради
вiд 26 листопада 2015р. № 2


Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи Якимiвської селищної ради

Якимівського району

Запорiзької областi

РОЗДIЛИ РЕГЛАМЕНТУ
Роздiл I Загальнi положення
Роздiл II Сесiя селищної ради
Роздiл III Порядок денний сесiї
Роздiл IV Засiдання селищної ради
Роздiл V Прийняття рiшень
Роздiл VI Порядок надання слова
Роздiл VII Порядок голосування пропозицiй
Роздiл VIII Дисциплiна та етика на пленарних засiданнях
Роздiл IХ Протокол. Стенографiчний звiт засiдання
Роздiл Х Депутат селищної ради
Роздiл ХI Постiйнi комiсiї ради
Роздiл ХII Тимчасовi контрольнi комiсiї ради
Роздiл ХIII Голова селищної ради
Роздiл ХIV Секретар селищної ради
Роздiл ХV Виконавчий комітет селищної ради
Роздiл ХVI Депутатськi групи, фракцiї
Розділ ХVII Регуляторна політика
Розділ ХVIII Питаня проходження служби в органах місцевого
самоврядування
РОЗДIЛ I. Загальнi положення.
Стаття 1. Порядок дiяльностi Якимiвської селищної ради Якимівського району Запорiзької областi \далi селищна рада\, її органiв та посадових осiб визначається Конституцiєю України, законами України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Про статус депутатiв мiсцевих рад", iншими законодавчими актами i цим регламентом.
Стаття 2. Регламент селищної ради є нормативним актом, який передбачає порядок скликання сесiї ради, пiдготовки i розгляду нею питань, прийняття рiшень ради про затвердження порядку денного сесiї та iнших процедурних питань, а також порядок роботи сесiї.
Стаття 3. Засiдання селищної ради проводяться гласно, шляхом трансляцiї її засiдань через телебачення i радiо, публiкацiєю її рiшень в газетах, на офіційному сайті селищної ради. Обсяг офiцiйних повiдомлень, час та обсяг трансляцiї визначаються селищною радою. У разi необхiдностi рада може прийняти рiшення про проведення закритого пленарного засiдання.
Стаття 4. Перелiк, функцiональна спрямованiсть i порядок органiзацiї роботи постiйних комiсiй визначаються цим регламентом та Положенням про постiйнi комiсiї, що затверджуються радою.
Стаття 5. Селищна рада може утворювати тимчасовi контрольнi комiсiї у вiдповiдностi зi ст. 48 Закону "Про мiсцеве самоврядування в Українi".
РОЗДIЛ II. Сесiя селищної ради.
Стаття 6. Селищна рада проводить свою роботу сесiйно згiдно вимог ст. 46 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi". Сесiя складається з пленарних засiдань ради, а також засiдань постiйних комiсiй ради. Сесiї ради скликаються в мiру необхiдностi, але не менше одного разу на квартал.
Стаття 7. Першу сесiю новообраної селищної ради скликає i веде голова селищної виборчої комiсiї не пiзнiш як через мiсяць пiсля обрання ради у правомочному складi. Вiн iнформує раду про пiдсумки виборiв депутатiв.
Стаття 8. Наступнi сесiї ради скликаються головою селищної ради, або у разi немотивованої вiдмови, або неможливостi ним скликати сесiю ради, сесiя скликається секретарем селищної ради.
У цих випадках сесiя скликається:
1. Якщо сесiя скликається селищним головою у строки, передбаченi цим Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
2. Якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесiю у двотижневий строк пiсля умов, передбачених статтею 9.
Стаття 9. Сесiя селищної ради може бути також скликана за пропозицiєю не менш як однiєї третини депутатiв вiд загального складу селищної ради.
Стаття 10. У разi, якщо посадовi особи, зазначенi у ст. 8, у
двотижневийстрок не скликають сесiю на вимогу суб'єктiв, зазначених у
статтi 9, або у разі якщо такі посади є вакантними сесiя може бути скликана
депутатами селищної ради, якi становлять не менш як одну третину складу
ради, або постiйною комiсiєю ради.
Стаття 11. Розпорядження голови ради чи пропозицiї у передбачених ст. 46 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", про скликання та порядок денний сесiї ради відповідно до ст.8, 10 доводиться до вiдома депутатiв i населення не пiзнiш як за 10 днiв до сесiї, а у вийняткових випадках - не пiзнiш як за день до сесiї iз зазначенням часу скликання, мiсця проведення та питань, якi передбачається внести на розгляд ради. Мотивованi пропозицiї про скликання сесiї селищної ради i пiдписання iнiцiаторами, надаються головi селищної ради iз зазначенням питань iз проектами документiв, розгляд яких планується.
Стаття 12. Сесiю вiдкриває голова селищної ради, а у випадках, передбачених статтею 8, секретар ради. У випадку, передбаченому статтею 10, сесiю вiдкриває за дорученням групи депутатiв, з iнiцiативи якої скликана сесiя, один з депутатiв, що входить до її складу, а веде за рiшенням ради - один з депутатiв ради.
Стаття 13. Сесiя ради є правомочною, якщо в її пленарному засiданнi бере участь бiльше половини депутатiв вiд загального складу ради.
Стаття 14. Пропозицiї щодо питань на розгляд ради можуть вноситися головою селищної ради, постiйними комiсiями, депутатами.
Стаття 15. Протоколи сесiй та рішення селищної ради пiдписуються особисто головою ради, у разi його вiдсутностi – секретарем селищної ради, а у випадку, передбаченому статтею 10 та статтею 12 - депутатом ради, який за дорученням депутатiв головував на її засiданнi.
РОЗДIЛ Ш. Порядок денний сесiї.
Стаття 16. Пропозицiї щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесiї, подаються виконавчому комітету ради за 10 днiв до сесiї з проектом рiшення, яке пропонується прийняти з цього питання. Проекти рiшень повиннi бути юридично обгрунтованими, узгодженi керiвниками вiддiлiв, управлiнь, установ, що готують проекти рiшень.
Стаття 17. Пропозицiї до порядку денного, внесенi пiзнiше зазначеного строку, або пiд час чергової сесiї, вносяться на розгляд чергової сесiї бiльшiстю депутатiв вiд загального складу ради.
Стаття 18. Проекти порядку денного, рiшень ради, iнформацiйнi та допомiжнi матерiали надсилаються депутатам не пiзнiш як за три днi до вiдкриття чергової сесiї.
Стаття 19. Питання затвердженого порядку денного селищної ради можуть розглядатися в iншiй послiдовностi, нiж в ньому передбачено, вiдкладатися, виключатися з порядку денного або включатися до нього за рiшенням ради. Рiшення про розгляд питань затвердженого в цiлому порядку денного, в iншiй послiдовностi, змiну, виключення, вiдкладення їх розгляду, включення питань до порядку денного приймаються бiльшiстю голосiв депутатiв вiд загального складу ради.
РОЗДIЛ IV. Засiдання селищної ради.
Стаття 20. Засiдання селищради вiдкриває, веде i закриває голова селищної ради, або секретар, чи депутат ради, який за дорученням депутатiв головує на засiданнi \у випадках, передбачених цим регламентом\.
Стаття 21. Головуючий на пленарному засiданнi ради:
- вiдкриває, закриває та веде засiдання, оголошує перерви в засiданнях селищради;
- вносить на обговорення проекти рiшень, оголошує повну назву та iнiцiаторiв внесення питань, iнформує про матерiали, що надiйшли на адресу сесiї; оголошує списки осiб, якi записалися для виступу;
- надає слово для доповiдi \спiвдоповiдi\, виступу, оголошує наступного оратора;
- створює рiвнi можливостi депутатам, депутатським групам та фракцiям для участi в обговореннi питань;
- ставить питання на голосування, оголошує його результати;
- забезпечує дотримання регламенту селищради всiма присутнiми на засiданнi;
- робить офiцiйнi та iншi повiдомлення;
- забезпечує порядок в залi засiдання ради;
- здiйснює iншi повноваження, що випливають з цього регламенту.
Стаття 22. Для органiзацiї пленарного засiдання головуючий на засiданнi має право в першочерговому порядку вносити пропозицiї з процедурних питань щодо ходу засiдання, якщо з цих питань висуваються альтернативнi пропозицiї, його пропозицiя ставиться на голосування першою.
Стаття 23. Виконавчий апарат ради органiзує ведення стенограм засiдань, веде запис бажаючих виступити, реєструє звернення депутатiв, їх запити, заяви i пропозицiї, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надходять на адресу сесiї, спiвпрацює з засобами масової iнформацiї.
Стаття 24. Сесії ради проводятся гласно. На засiданнях селищної ради можуть бути присутнiми народнi депутати України, депутати обласної, районної ради, прокурор району, голова районного та арбiтражного суду. При необхiдностi на засiданнях селищради або постiйних комiсiй запрошуються представники райдержадмiнiстрацiї та мiсцевого самоврядування, члени виконкому, полiтичних партiй, iнших громадських органiзацiй, трудових колективiв, преси, телебачення i радiо, а також iншi особи.
Запрошенi повиннi утримуватися вiд публiчних проявiв свого ставлення до питань, якi розглядаються радою або постiйною комiсiєю. У разi порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть позбавлятися права бути присутнiми на засiданнi.
У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.
Стаття 25. Пленарнi засiдання селищної ради проводяться у сесiйнiй залi державною мовою. За бажанням депутат може виступати i росiйською мовою спiлкування.
При необхiдностi можуть проводитись виїзднi засiдання ради.
РОЗДIЛ V. Прийняття рiшень.
Стаття 26. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативнi та iншi акти у формi рiшень. Рiшення селищної ради приймаються на пленарному засiданнi пiсля їх обговорення бiльшiстю депутатiв вiд загального складу ради, крiм випадкiв, передбачених цим регламентом.
Рiшення селищради може прийматися без обговорення на пленарному засiданнi, якщо жоден з депутатiв не наполягає на цьому.
Депутати, постiйнi комiсiї ради розглядають проекти рiшень з питань порядку денного i подають свої пропозицiї, зауваження, у письмовiй формi до виконавчого апарату селищної ради не пiзнiш як за один день до пленарного засiдання ради.
Виконавчий комітет селищної ради узагальнює пропозицiї, зауваження, якi надiйшли вiд депутатiв, постiйних комiсiй ради для розгляду їх на засіданні виконкому селищної ради. Пiсля обговорення пропозицiї виносяться на пленарне засiдання ради.
Рiшення ради, до проектiв яких на сесiї були внесенi змiни та доповнення, у триденний термiн доопрацьовуються суб'єктами, якi їх готували i подаються виконавчому комітету селищної ради.
Кожен проект регуляторного акту виноситься на обговорення з метою внесення пропозицiй вiд фiзичних та юридичних осiб в районнiй газетi "Слово трудiвника" або на офіційному сайті селищної ради http://akimovka-ps.at.ua не пiзнiш п'яти робочих днiв з дня обговорення цього проекту регуляторного акту.
Пропозицiї, зауваження до проекту регуляторного акту приймаються протягом мiсяця з дня опублiкування у районнiй газетi проекту та вiдповiдного аналiзу регуляторного впливу.
Регуляторнi акти, прийнятi селищною радою, офiцiйно оприлюднюються в районнiй газетi "Слово трудiвника" не пiзнiш 10 денного термiну пiсля прийняття.
Стаття 27. У перiод мiж сесiями голова ради шляхом видання розпоряджень вирiшує усi питання, вiднесенi законом до вiдання ради, за винятком тих, якi повиннi вирiшуватися виключно на пленарних засiданнях.
Стаття 28. Рiшення ради приймаються вiдкритим голосуванням.
Стаття 29. Голосування здiйснюються депутатами особисто в залi засiдань.
Депутат, який був вiдсутнiй в залi пiд час голосування, не може вiддати свiй голос ранiше або пiзнiше.
Стаття 30. Рiшення ради нормативно-правового хаарактеру набирають чиннiсть з дня їх офiцiйного оприлюднення в газетi "Слово трудiвника", або на офіційному сайті селищної ради http://akimovka-ps.at.ua не пiзнiше як у п'ятнадцятиденний строк з дня прийняття цих рiшень, якщо радою не встановлено більш піздній строк введення цих рішень у дію.
Стаття 31. Акти ради, її органiв та посадових осiб з мотивiв їхньої невiдповiдальностi Конституцiї або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
Стаття 32. Акти ради, її органiв та посадових осiб доводяться до вiдома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копiя вiдповiдних рiшень ради, розпоряджень голови ради.
РОЗДIЛ VI. Порядок надання слова.
Стаття 33. Час, який надається для доповiдi, визначається селищною радою за проханням доповiдача.
Для спiвдоповiдi надається до 15 хвилин, а для заключного слова 10 хвилин.
Виступаючим у дебатах надається до 5 хвилин.
Для виступiв щодо процедури та з мотивiв голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицiй i довiдок, внесення поправок надається до 3 хвилин.
Стаття 34. Запис на виступ проводиться пiсля оголошення головуючим питання, яке внесено на обговорення. Головуючий за погодженням з селищною радою може визначити черговiсть виступаючих.
Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли вiн виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської етики.
Стаття 35. Якщо виступ оратора повторює те, що вже виголошували iншi оратори пiд час обговорення питання, що розглядається i головуючий на засiданнi вважає, що селищна рада отримала з цього питання достатню iнформацiю, вiн може звернутися до оратора з проханням скоротити або закiнчити виступ.
Стаття 36. Селищна рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань для вiдповiдей, для виступiв депутатiв, пiсля закiнчення якого головуючий на засiданнi припиняє надання слова.
Стаття 37. На пленарному засiданнi нiхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засiданнi надає слово депутатам з дотриманням черговостi, встановленої на пiдставi їх заяв про надання слова, або за погодженням з селищною радою може визначити iншу черговiсть виступаючих.
Стаття 38. Запитання доповiдачам або спiвдоповiдачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко i чiтко.
Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений вiн вiдповiддю.
Депутатам, якi виступають у дебатах, запитання не ставляться.
РОЗДIЛ VII. Порядок голосування пропозицiй.
Стаття 39. Пiсля закiнчення обговорення питання головуючий на засiданнi може оголосити перерву на голосування з обговореного питання.
Стаття 40. Початок голосування головуючий погоджує з присутнiми на засiданнi депутатами, оголошує про необхiдну кiлькiсть голосiв для прийняття рiшення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу надiйшли вiд депутатiв пропозицiї.
Стаття 41. На голосування ставляться всi пропозицiї та поправки, якi надiйшли вiд депутатiв i постiйних комiсiй або були внесенi в ходi обговорення питання в порядку їх надходження.
Стаття 42. Головуючий на засiданнi може вiдмовити iнiцiатору пропозицiї чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований не чiтко або не стосується обговореного питання, суперечить ранiше прийнятим рiшенням, повторює за суттю вiдхилений селищною радою текст.
Стаття 43. У разi, коли двi або бiльше пропозицiй, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, селищна рада проводить голосування пропозицiй у порядку їх внесення.
Стаття 44. Якщо серед кiлькох альтернативних пропозицiй є пропозицiя, внесена узгоджувальною депутатською комiсiєю, вона ставиться на голосування першою.
Стаття 45. Тексти пропозицiї чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повиннi оголошуватися, при цьому називається їх iнiцiатор.
Стаття 46. Перед кожним голосуванням головуючий формулює змiст питання, що буде ставитися на голосування, пiсля чого вiдразу пропонує провести голосування щодо нього.
Пiсля закiнчення голосування головуючий оголошує його результат.
Стаття 47. Пiсля оголошення головуючим початку голосування нiхто не може його переривати. З початку голосування i до оголошення його результатiв слово нiкому не надається. У разi порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатiв.
РОЗДIЛ VIII. Дисциплiна та етика на пленарних засiданнях.
Стаття 48. На засiданнях селищної ради оратор не повинен вживати образливi висловлювання та непристойнi слова, закликати до незаконних дiй. Головуючий на засiданнi має право попередити оратора про неприпустимiсть таких висловлювань i закликiв або припинити його виступ, а у разi повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засiданнi.
Стаття 49. Якщо головуючий звертається до оратора, останнiй повинен негайно зупинити свiй виступ, у противному разi головуючий може припинити його виступ.
Стаття 50. Якщо оратор перевищує час, вiдведений для виступу, або висловлюється не з обговореного питання, головуючий пiсля двох попереджень позбавляє його слова.
Стаття 51. Пiд час засiдання селищної ради депутати не повиннi заважати ораторам i слухачам дiями, якi перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.
Головуючий продовжує час для виступу оратора на термiн, на який виступ оратора переривався, якщо це не пов'язано iз застосуванням до оратора заходiв впливу, передбачених цим регламентом.
Стаття 52. Якщо депутат своєю поведiнкою заважає проведенню засiдання селищної ради, головуючий попереджає його персонально i закликає до порядку.
Пiсля повторного попередження протягом дня головуючий, за згодою бiльшостi присутнiх депутатiв, визначеною шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату залишити зал до кiнця засiдання.
РОЗДIЛ IХ. Протокол. Стенографiчний звiт засiдання.
Стаття 53. Засiдання селищної ради протоколюється. Ведення протоколу засiдань селищради здiйснює виконавчий апарат селищної ради. Протокол засiдань селищради пiдписує головуючий на засiданнi. У протоколi засiдання селищної ради зазначаються: дата проведення засiдання, кiлькiсть депутатiв, присутнiх на засiданнi, запрошенi на сесiю, питання порядку денного, внесенi на розгляд, прiзвища головуючого i виступаючих, всi внесенi на голосування питання, повнi результати голосування i прийнятi рiшення.
Якщо сесiя селищради триває кiлька днiв, протоколи засiдань складаються за кожен день окремо.
Стаття 54. Засiдання селищної ради стенографуються. Ведення стенографiчного звiту засiдання здiйснює виконавчий апарат селищної ради.
Стенографiчний звiт повинен повнiстю вiдбивати хiд пленарного засiдання ради. Вiн повинен також мiстити iнформацiю про день i час проведення засiдання, порядок денний сесiї, прiзвище головуючого на засiданнi.
До стенографiчного звiту засiдання селищної ради додатково включаються:
данi про поiменну реєстрацiю присутнiх на засiданнi депутатiв;
список депутатiв, вiдсутнiх на засiданнi;
повнi результати голосування;
тексти невиголошених виступiв депутатiв.
РОЗДIЛ Х. Депутат селищної ради.
Стаття 55. Повноваження депутата ради починаються з моменту офiцiйного оголошення селищною територiальною виборчою комiсiєю на сесiї ради рiшення про пiдсумки виборiв та визнання повноважень депутатiв i закiнчуються в день першої сесiї ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припиненi достроково у випадках, передбачених законом.
Стаття 56. Депутат представляє iнтереси вiдповiдних територiальних громад, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у дiяльностi селищної ради та утворюваних нею органiв, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат селищної ради повинен входити до складу однiєї з постiйних комiсiй ради.
Стаття 57. На час сесiй, засiдань постiйних комiсiй рад, а також для здiйснення депутатських повноважень в iнших, передбачених законом випадках, депутат звiльняється вiд виконання виробничих або службових обов'язкiв з вiдшкодуванням йому середнього заробiтку за основним мiсцем роботи та iнших витрат, пов'язаних з депутатською дiяльнiстю, за рахунок місцевого бюджету. Порядок відшкодування визначається селищною радою.
Стаття 58. Депутат зобов'язаний брати участь у роботi сесiй ради, засiдань постiйної та iнших комiсiй селищної ради, до складу яких його обрано.
Депутат зобов'язаний зареєструватися i бути присутнiм на засiданнi селищної ради та її органiв, до яких його обрано. Депутат не може не брати участi у голосуваннi, крiм випадкiв, коли селищна рада приймає рiшення щодо нього персонально.
Стаття 59. Депутат, який не може взяти участi у засiданнi селищної ради, повинен завчасно iз зазначенням причини, повiдомити про це голову селищної ради через виконавчий комітет селищної ради, а про неможливiсть взяти участь у засiданнi постiйної комiсiї - голову цiєї комiсiї.
У разi невиконання депутатом цiєї вимоги вiн дає пояснення з цього приводу комiсiї з питань депутатської дiяльностi, регламенту, законностi та правопорядку.
У разi пропуску депутатом протягом року бiльше половини пленарних засiдань ради або засiдань постiйної комiсiї, невиконання ним без поважних причин рiшень i доручень селищної ради та її органiв вiдповiдна рада може звернутися до виборцiв з пропозицiєю про вiдкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
Стаття 60. Депутат має право ухвального голосу з усiх питань, якi розглядаються на сесiях ради, а також на засiданнях постiйної чи iнших комiсiй ради, до складу яких його обрано.
Стаття 61. Пропозицiї, зауваження, висловленi депутатами на сесiї ради, або переданi в письмовiй формi головуючому на сесiї, розглядаються селищною радою чи за її дорученням постiйними комiсiями ради або надсилаються на розгляд пiдзвiтним i пiдконтрольним їй органам та посадовим особам, якi зобов'язанi розглянути цi пропозицiї i зауваження у строки, встановленi радою, i про вжитi заходи повiдомити депутатовi та радi.
Стаття 62. Депутат має право знайомитися з будь якими офiцiйними документами, якi зберiгаються у вiдповiдних органах мiсцевого самоврядування, та робити виписки, копiювання цих документiв.
Стаття 63. Повноваження депутатiв, порядок органiзацiї i гарантiї депутатської дiяльностi визначаються Конституцiєю України, Законами України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Про статус депутата мiсцевих рад", iншими законами, цим регламентом.
Стаття 64. Депутатський запит - це пiдтримана радою вимога депутата селищної ради до посадових осiб ради i її органiв, керiвникiв пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, якi розташованi або зареєстрованi на територiї селища.
Депутатський запит може бути внесений депутатом селищної ради або групою депутатiв попередньо чи на пленарному засiданнi ради в письмовiй чи уснiй формi. Запит пiдлягає включенню до порядку денного пленарного засiдання ради i по ньому приймається вiдповiдне рiшення ради.
Стаття 65. Депутатське запитання - це засiб одержання депутатом iнформацiї або роз'яснення з тiєї чи iншої проблеми. Вiдповiдь на запитання може бути оголошено на сесiї ради або дано депутату в iндивiдуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесiї, не обговорюється i рiшення по ньому не приймається.
Депутатське звернення - викладене в письмовiй формi - вимога депутата селищної ради з питань, пов'язаних з його депутатською дiяльнiстю, до мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування та їх посадових осiб, а також керiвникiв правоохоронних та контролюючих органiв, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi, розташованих на територiї селищної ради, здiйснити певнi дiї, вжити заходiв чи дати офiцiйне роз'яснення з питань, вiднесених до їх компетенцiї.
Мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування та їх посадовi особи, а також керiвники правоохоронних та контролюючих органiв, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi, розташованих на територiї селищної районної ради, до яких звернувся депутат селищної ради, зобов'язаний у десятиденний термiн розглянути порушене ним питання та надати йому вiдповiдь, а в разi необхiдностi додаткового вивчення чи перевiрки питання, дати йому вiдповiдь не пiзнiш як у мiсячний строк.
Депутат селищної ради може брати участь у розглядi порушених у зверненнi питань.
РОЗДIЛ ХI. Постiйнi комiсiї ради.
Стаття 66. Селищна рада утворює постiйнi комiсiї:
- депутатської діяльності і етики, регламенту, законності, правопорядку, гласності та зв’язку з громадськістю;
- з питань економічного розвитку, планування, бюджету, фінансування та регуляторної політики;
- з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, вирішення земельних спорів та інженерного забезпечення території;
- з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, торгівлі, підприємництва та благоустрою;
- з питань регулювання соціальних відносин, роботи з молоддю, культури і спорту.
РОЗДIЛ ХII. Тимчасовi контрольнi комiсiї ради.
Стаття 67. Тимчасовi контрольнi комiсiї ради є органами ради, якi обираються з числа її депутатiв для здiйснення контролю за конкретно визначеними радою питанями, що належать до повноважень мiсцевого самоврядування. Контрольнi комiсiї подають звiти та пропозицiї на розгляд ради.
Стаття 68. Рiшення про створення тимчасової контрольної комiсiї ради, її назву та завдання, персональний склад комiсiї та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однiєї третини депутатiв вiд загального складу ради.
Стаття 69. Засiдання тимчасових контрольних комiсiй ради проводяться, як правило, закритi. Депутати, якi входять до складу тимчасової контрольної комiсiї та залученi комiсiєю для участi в її роботi спецiалiсти, експерти, iншi особи не повиннi розголошувати iнформацiю, яка їм стала вiдома у зв'язку з її роботою.
Стаття 70. Повноваження тимчасової контрольної комiсiї ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рiшення щодо результатiв роботи цiєї комiсiї, а також у разi припинення повноважень ради, яка створила цю комiсiю.
РОЗДIЛ ХIII. Голова селищної ради.
Стаття 71. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення відповідною селищною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або. якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків достро кового припинення його повноважень.
Стаття 72. Повноваження селищного голови можуть бути припинені
достроково у випадках, передбачених статтею 79 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з
посади. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або
смерті селищного голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює
повноваження селищного голови, звертається до Верховної Ради з
клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови.
Стаття 73. Селищний голова:
1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;
3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду серктаря ради;
5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;
6) вносить на розгляд ради пропозіції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;
7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
8) складає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок дений сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально – економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належить до її видання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних теріторіальних громад;
11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;
13) є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних)кккоштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об”єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
15) звертається до суду щодо визначення незаконими актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
17) веде особистий прийом громадян;
18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
19) здійснює інше повноваження місцевого самоврядування, визначенні цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виконавчих повноважень ради, або не віднесені радою до видання її виконавчих органів;
20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.
Стаття 74. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
Стаття 75. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
Стаття 76. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради селищний голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь – якій визначений термін.
Стаття 77. Голова селищної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
РОЗДIЛ XIV. Секретар селищної ради.
Стаття 78. Секретар селищної ради працює в раді на постійній основі.
Секретар ради обирається радою з числа її депутатів за пропозицією
відповідного селищного голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради
може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від
загального складу відповідної ради у разі, якщо:
1) на день проведення першої сесії селищної ради, обраної на чергових
виборах, не завершені вибори відповідно селищного голови;
2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану
відповідним селищним головою;
3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії селищної ради
відповідний селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у
зв’язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний селищний
голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;
5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади
відповідного селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його
повноважень.
У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не
менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з
пунктом 2 цієї статті, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради
вносить відповідний селищний голова.
Стаття 79. Секретар селищної ради не може суміщати службову діяльність з іншою посадою, у тому чіслі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
Стаття 80. Секретар селищної ради:
1) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сасії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
2) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону;
3) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;
5) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та іншох комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
7) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов”язаних з подготовкою і проведенням референдумі та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
8) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
9) вирішує за дорученням селищного голови, або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.
Стаття 81. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.
РОЗДIЛ ХV. Виконавчий комітет селищної ради.
Стаття 82. Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови і її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
Стаття 83. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджується радою за пропозицією селищної ради – за пропозицією голови ради.
Стаття 84. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно селищного голови , селищного голови з питань діяльності і виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
Стаття 85. До складу виконавчого комітету селищної ради входить також за посадою секретар відповідної ради.
Стаття 86. Очолює виконавчий комітет селищної ради відповідно селищний голова – голова відповідної ради.
Стаття 87. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постіній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, повязаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
Стаття 88. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для селищного голови.
Стаття 89. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
Стаття 90. до складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.
РОЗДIЛ XVІ. Депутатськi групи i фракцiї.
Стаття 91. Депутати селищної ради можуть об'єднуватись в депутатськi групи за єднiстю територiї їх виборчих округiв, спiльнiстю проблем, якi вони вирiшують, або iншими ознаками. Депутатська група складається не менш як з 5 депутатiв. Депутатськi групи формуються для спiльної роботи депутатiв по здiйсненню депутатських повноважень на основi їх взаємної згоди у будь-який час протягом строку повноважень ради.
Стаття 92. Депутати, якi входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
Порядок роботи депутатської групи, умови вступу депутата до депутатської групи, його виходу чи виключення з неї визначається самою депутатською групою.
Стаття 93. Депутатськi групи можуть утворюватися на визначений ними перiод, але не бiльше нiж на строк повноважень селищної ради.
Повноваження депутатських груп є похiдними вiд повноважень депутатiв селищної ради, передбачених законом України "Про статус депутатiв мiсцевих рад".
Стаття 94. Головуючий на пленарному засiданнi селищної ради iнформує депутатiв про створення депутатської групи, її кiлькiсний та персональний склад i її уповноваженого представника.
У такому ж порядку повiдомляється про змiни в складi депутатських груп.
Депутатська група реєструється селищною радою за поданням особи, яка її очолює, до якого додається пiдписане депутатами цiєї групи письмове повiдомлення про сформування депутатської групи iз зазначенням її назви, персонального складу та партiйної належностi членiв групи i депутатiв, якi уповноваженi представляти групу.
Органiзацiя дiяльностi депутатських груп визначається селищною радою. Рада сприяє дiяльностi зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу, заслуховує повiдомлення про їх дiяльнiсть.
Дiяльнiсть депутатської групи припиняється у разi вибуття депутатiв з її складу, внаслiдок чого її чисельнiсть стає менше встановленої кiлькостi, а також у разi прийняття депутатами, якi входять до її складу, рiшення про розпуск депутатської групи.
Стаття 95. Депутати ради на основi поглядiв або партiйного членства можуть об'єднуватись у депутатськi фракцiї чисельнiстю не менше п'яти депутатiв. До складу фракцiї можуть входити також позапартiйнi депутати, якi пiдтримують її полiтичну спрямованiсть.
Порядок вступу до фракцiї та виходу з неї визначається самою фракцiєю. Депутат ради може входити до складу лише однiєї фракцiї.
Головуючий на пленарному засiданнi селищної ради iнформує депутатiв про утворення фракцiї.
Стаття 96. Депутатськi групи i фракцiї мають право на пропорцiйне представництво в постiйних та тимчасових комiсiях ради, попередньо обговорювати кандидатури посадових осiб, яких обирає, призначає чи затверджує рада, на гарантований виступ свого представника на пленарному засiданнi ради з кожного питання порядку денного, об'єднувати зусилля з iншими групами, фракцiями для створення бiльшостi в радi чи опозицiї.
Iншi питання створення та дiяльностi депутатських фракцiй визначаються регламентом селищної ради.
Жодна депутатська група або фракцiя не має права виступати
вiд iменi селищної ради.
Розділ XVІІ. Регуляторна політика.
Стаття 97. Якимівська селищна рада на сесійному засіданні затверджує не пізніше 30 грудня поточного року плани діяльності з підготовки регуляторних актів на наступний календарний рік та оприлюднити їх не пізніш, як у десятиденний строк після їх затвердження. Якщо розглядається проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, необхідно внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.
Стаття 98. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та
зміни до нього, повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу, а також звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюються на офіційному сайті Якимівської селищної ради http://akimovka-ps.at.ua або в районній газеті «Слово трудівника», на дошці оголошень Якимівскої селищної ради, на зборах громадян. Витрати, пов’язані з оприлюдненням вищезазначених документів фінансуються за рахунок розробників проектів регуляторних актів.
Стаття 99. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд
до селищної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта протягом місяця.Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта.

Стаття 100. У разі внесення на розгляд сесії проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на
доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.
Стаття 101. Оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій
проектів регуляторних актів проводиться до внесення цих проектів на
розгляд засідання виконавчого комітету або до внесення їх на
затвердження селищному голові за рішенням селищної ради.
Стаття 102. Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу або проект регуляторного акта не був
оприлюднений.
Стаття 103. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятий селищною радою, не пізніше наступного робочого дня
з дня оприлюднення цього звіту подається до головної постійної комісії.
Стаття 104. Рішення про необхідність перегляду регуляторних актів, прийнятих селищною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його
результативності приймає головна постійна комісія або розробник цього акта
Рекомендації щодо включення до регламентів роботи органів місцевого самоврядування питань проходження служби в органах місцевого самоврядування
Розділ XVІІI. Питання проходження служби в органах
місцевого самоврядування.
Стаття 105. Кадрова робота в органах місцевого самоврядування спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування органів місцевого самоврядування висококваліфікованими і компетентними кадрами.
Стаття 106. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється:
- на посаду селищного голови шляхом обрання відповідною
територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого
виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири
роки в порядку, визначеному законом, і він здійснює свої
повноваження на постійній основі;
- секретаря селищної ради шляхом обрання відповідною радою;
- на посаду заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих
органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету
селищної ради шляхом затвердження відповідною радою;
- працівники апарату селищної ради призначаються на посаду і
звільняються з посади селищним головою ради одноособово, а у
випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними
органами виконавчої влади.
Стаття 107. Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.
Стаття 108. У разі необхідності, за згодою сторін, посадова особа місцевого самоврядування може бути переведена на рівнозначну чи нижчу посаду або посаду радника чи консультанта без конкурсного відбору.
Стаття 109. На час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Особи, прийняті на роботу в органи місцевого самоврядування на умовах контракту не складають Присяги, їм не встановлюється ранг і період роботи за контрактом не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування чи державної служби.
Стаття 110. Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування.
Стаття 111. Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається за місцем її роботи. Про складання Присяги робиться запис у трудовій книжці.
Стаття 112. Новообраний селищний голова складає Присягу на сесії відповідної ради.
Стаття 113. Ранги селищному голові присвоюються рішенням відповідної ради в межах відповідної категорії посад.
Стаття 114. Ранги, які відповідають посадам третьої - сьомої категорії, присвоюються селищним головою.
Стаття 115. Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи.
Стаття 116. Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в органи місцевого самоврядування або обранням (призначенням) на вищу посаду. Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються після його закінчення, за результатами роботи. Особам, які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального строку виплачується відповідно до цих рангів.
Стаття 117. Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки.
Стаття 118. За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.
Стаття 119. За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.
Стаття 120. Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена присвоєного відповідно до цього Закону рангу лише за вироком суду.
Стаття 121. Якщо посадова особа місцевого самоврядування обрана чи призначена на посаду нижчої категорії або залишила службу в органі місцевого самоврядування, за нею зберігається присвоєний ранг.
Стаття 122. У трудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння, зміну чи позбавлення її відповідного рангу.
Стаття 123. За рішенням органу місцевого самоврядування створюється кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі, який затверджується сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради.
Стаття 124. До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування і мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають її.
Стаття 125. Кадровий резерв формується з:
- посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади;
- державних службовців, які бажають перейти на службу в органи місцевого самоврядування;
- спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників навчальних закладів відповідного профілю.
Стаття 126. Порядок формування та ведення кадрового резерву посадових осіб визначається відповідною радою.
Примірний порядок формування кадрового резерву розробляється і затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 127. З метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, крім осіб, зазначених у частині другій статті 109, посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації.
Атестації не підлягають селищний голова, секретар селищної ради, особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на посаду на визначений строк.
Стаття 128. Атестаційна комісія створюється за розпорядженням селищного голови. Головою атестаційної комісії призначається секретар селищної. Атестаційна комісія працює гласно. Посадова особа має право попередньо ознайомитися з матеріалами її атестації, брати участь у засіданні комісії, на якому розглядається питання про її атестування, оскаржувати, у разі незгоди, рішення атестаційної комісії селищному голові протягом 10 днів з дня винесення її рішення або до суду.
За результатами атестації атестаційна комісія робить один з таких висновків: про відповідність займаній посаді; про відповідність займаній посаді за певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо); про невідповідність займаній посаді.
Результати атестації мають рекомендаційний характер.
Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує селищному голові:
- визнати посадову особу атестованою;
- призначити протягом року повторне атестування (за згодою посадової особи);
- зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду;
- перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її кваліфікації, або звільнити її з займаної посади.
Спори, що виникають у зв'язку з проведенням атестації, вирішуються відповідно до законодавства про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.
Інші питання атестації посадових осіб регулюються положенням про проведення атестації, яке затверджується селищним головою.
Типове положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 129. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади.
Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш як на 5 років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради. Після закінчення цього терміну служба в органах місцевого самоврядування припиняється відповідно до пункту 5 статті 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та за рішенням відповідного голови можуть бути залишені шляхом переведення на посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним розписом, на умовах строкового трудового договору.
Стаття 130. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим та іншими законами України, а також у разі:
- відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання Присяги;
- порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого
самоврядування;
- неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого
самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений
термін;
- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на
службі, чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в
органах місцевого самоврядування;
- досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку
перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
Стаття 131. Рішення про припинення служби в органах місцевого самоврядування може бути оскаржено посадовою особою місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.
Стаття 132. Перевибори селищного голови не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчих органів рад, їх секретаріатів.
Стаття 133. Повноваження селищного голови вважаються достроково припиненими у разі:
- його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;
- припинення його громадянства;
- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
- порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;
- визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
- його смерті.
Стаття 134. Повноваження селищного голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
Повноваження селищного голови за наявності підстав, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в України”, та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається законом про місцеві референдуми.
Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови приймається селищною радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.
Стаття 135. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій селищного голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори селищного голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського, селищного, міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України відповідною селищною радою.
Порядок проведення позачергових виборів селищного голови визначається законом про вибори.
Повноваження селищного голови припиняються з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про це, а в разі призначення Верховною Радою України позачергових виборів селищного голови - в день обрання головою іншої особи.
Стаття 136. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.
Стаття 137. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.