Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

12 сесія сьомого скликання


 

 

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ   СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 РІШЕННЯ

Від  29 вересня 2016р.                                                                            № 14

Про затвердження Порядку запобігання

та врегулювання конфлікту інтересів

в Якимівській селищній раді

 

 

  

 

 

     

          Відповідно до Розділу V Закону України «Про запобігання корупції», керуючись статтею 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області :

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Якимівській селищній  раді ( додається).
  2. Повноваження з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Якимівській селищній раді та її виконавчому органі покласти на секретаря селищної ради Кузнєцову Н.С. та секретаря виконкому Савенко Н.М.
  3. Секретарю селищної ради забезпечити ознайомлення із даним рішенням депутатів селищної ради, членів виконавчого комітету та посадових осіб ради.
  4. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Якимівської селищної ради.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову.

 

 

Селищний голова                                                                              М. І.Захаров

 

Підготовлено: Савенко Н.М., секретар виконкому

Узгоджено: Самофалов С.А., юрист селищної ради

 

 

 

 

 

 

Затверджено

 Рішення 12 сесії сьомого скликання

від 29 вересня 2016 року №14

 

Порядок

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

в Якимівській селищній раді

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений на підставі відповідних положень законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» для використання в роботі посадовими особами місцевого самоврядування і визначає шляхи врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення ними службових чи представницьких обов’язків та повноважень.

2. Терміни, які вживаються в даному порядку:

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Майновий інтерес – інтерес щодо збереження або збільшення обсягу, якості нерухомого та рухомого майна особи чи близьких їй осіб.

Немайновий інтерес – інтерес, спрямований на задоволення особистих фізичних (біологічних), моральних, культурних, соціальних чи інших нематеріальних потреб.

Близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, на якого поширюється дія цього Порядку (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.

Пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням.

Наявність будь-якого конфлікту інтересів не обов’язково призводить до фактів корупції, однак істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь та є по суті їх передумовою.

Конфлікт інтересів може мати місце не лише тоді, коли зазначена суперечність вже фактично вплинула на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень (вчинення або не вчинення дій), а і тоді, коли вона потенційно може вплинути на них.

Конфлікт інтересів має місце й тоді, коли йдеться про суперечність особистого інтересу близької особи посадової особи з її службовими повноваженнями.

Приховування посадовою особою наявного приватного інтересу вже розцінюється як порушення службової дисципліни і потребує вжиття відповідних заходів щодо запобігання корупції.

 

3. Суб’єктами, на яких поширюється дія даного Порядку, є:

- селищний голова;

- депутати селищної ради;

- члени виконавчого комітету;

- посадові особи місцевого самоврядування.

II. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:

1. З метою запобігання конфлікту інтересів посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

2. На виконання цієї вимоги законодавства суб’єкти, на яких поширюється дія даного Порядку, зобов’язані:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів;

- письмово, шляхом спрямування власноручної заяви, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли посадова особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівництва (селищний голова), або у складі колегіального органу – відповідний колегіальний орган, під час виконання повноважень, у якому виник конфлікт інтересів, або Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) чи інший визначений законом орган;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

3. Посадові особи місцевого самоврядування не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

4. Селищний голова, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому посадової особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає

 підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів, приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

5. Сільський голова, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені Законом України «Про запобігання корупції» заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

6. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та цього Порядку.

7. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

8. Посадова особа, яка повідомила про конфлікт інтересів безпосереднього керівника і вважає, що вжиті заходи є недостатніми, може особисто повідомити про це в письмовій формі відповідний уповноважений підрозділ.

9. Якщо посадовій особі стало відомо про наявність конфлікту інтересів у інших посадових осіб місцевого самоврядування, йому необхідно повідомити про це свого безпосереднього керівника із зазначенням обставин, при яких вона дізналась про наявність конфлікту інтересів.

III. Порядок повідомлень про можливість виникнення конфлікту інтересів та їх реєстрація

1. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у посадової особи місцевого самоврядування, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

2. Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

3. У разі якщо неучасть посадової особи місцевого самоврядування, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

4. Особи, уповноважені на ведення протоколів колегіальних органів (працівники апарату селищної ради, секретарі комісій), зобов’язані протягом одного дня з часу оформлення протоколу надавати витяг з протоколу, в якому було зафіксовано заяву про конфлікт інтересів, уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції у Якимівській селищній раді.

5. Посадові особи місцевого самоврядування (окрім селищного голови) письмово, шляхом спрямування власноручно написаної заяви, повідомляють не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника органу. Письмові заяви, адресовані на ім’я безпосереднього керівника органу, подаються у день їх написання секретарю Якимівської селищної ради (зразок заяви про конфлікт інтересів:

«Відповідно ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Закону України «Про запобігання корупції» повідомляю, що при розгляді питання «____________________________________» виникає конфлікт інтересів. Врегулювання  конфлікту буду здійснювати шляхом неучасті у голосуванні.

Дата                                                                                       Підпис»

6. Секретар Якимівської селищної ради в день надання йому заяви реєструє факт повідомлення про конфлікт інтересів.

7. Реєстрація повідомлень проводиться в журналі заяв, який повинен бути прошитий та пронумерований.

8. Після здійснення реєстрації секретар Якимівської селищної ради забезпечує передачу повідомлень про конфлікт інтересів безпосередньо селищному голові.

9. Селищний голова, якого було повідомлено про конфлікт інтересів, повинен протягом двох робочих днів повідомити секретаря селищної ради про прийняте ним рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів.

IV. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

1. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

- усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- застосування зовнішнього контролю за виконанням посадовою особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

- обмеження доступу посадової особи до певної інформації;

- перегляду обсягу службових повноважень особи;

- переведення особи на іншу посаду;

- звільнення особи.

При застосуванні заходів зовнішнього контролю береться до уваги характер конфлікту інтересів – постійний (тривалий) або тимчасовий (разовий).

Конфлікт інтересів, який не має постійного характеру, може бути врегульований селищним головою шляхом усунення посадової особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів та за можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших посадових осіб виконавчого органу за рішенням селищного голови або керівника відповідного виконавчого органу, в якому працює особа, шляхом видання розпорядчого документа.

Конфлікт інтересів, який має постійний характер, може бути врегульований селищним головою або керівником відповідного виконавчого органу, в якому працює особа, шляхом видання розпорядчого документа про:

- обмеження доступу посадової особи до певної інформації;

- перегляд обсягу службових повноважень посадової особи;

- здійснення службових повноважень під зовнішнім контролем;

- переведення посадової особи на іншу посаду;

- звільнення посадової особи;

- застосування іншого способу, передбаченого законодавством.

2. Усунення посадової особи місцевого самоврядування від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням селищного голови у випадках, якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу.

3. Усунення посадової особи місцевого самоврядування від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників виконавчих органів селищної ради здійснюється за рішенням селищного голови.

4. Обмеження доступу посадової особи місцевого самоврядування до певної інформації здійснюється за рішенням селищного голови у випадку, якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику виконавчого органу селищної ради.

5. Перегляд обсягу службових повноважень посадової особи місцевого самоврядування здійснюється за рішенням селищного голови у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника.

6. Службові повноваження здійснюються посадовою особою місцевого самоврядування під зовнішнім контролем у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення.

7. Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:

- перевірка працівником, визначеним селищним головою розпорядчим актом, стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, перевірка змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;

- виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного селищним головою працівника.

8. Участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.

У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю, уповноважений на проведення контролю працівник, а також обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття рішень.

9. Посадова особа місцевого самоврядування, депутат селищної ради, член виконкому не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про застосування зовнішнього контролю ознайомлюється з таким рішенням.

10. Якщо конфлікт інтересів виникає у зв`язку з діяльністю особи у складі колегіального органу, рішення про запровадження контролю над такою особою надсилається усім членам колегіального органу.

11. Заходи щодо здійснення контролю мають проводитись оперативно, оскільки прийняття рішень чи вчинення дій стосується зовнішніх правовідносин, тобто з фізичними чи юридичними особами.

12. Переведення посадової особи місцевого самоврядування на іншу посаду у зв’язку з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням селищного голови, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи.

13. Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою посадової особи місцевого самоврядування.

14. Звільнення посадової особи місцевого самоврядування з займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.

15. Самостійне врегулювання конфлікту інтересів:

Посадові особи місцевого самоврядування, депутати селищної ради, члени виконкому, інших колегіальних органів, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

16. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

17. Запобігання конфлікту інтересів у зв`язку з наявністю в особи підприємства чи корпоративних прав:

Для запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав посадова особа селищної ради зобов’язана протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

18. У такому випадку посадовим особам забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.

19. Передача посадовими особами належних їм підприємств, які за способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є унітарними, здійснюється шляхом укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності.

20. Передача посадовими особами виконавчих органів селищної ради належних їм корпоративних прав здійснюється в один із таких способів:

- укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);

- укладення договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами, який має ліцензію Національного агентства з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами;

- укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією з управління активами, яка має ліцензію Національного агентства з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами.

21. Передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів венчурного пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації Національним агентством з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів такого інституту спільного інвестування.

22. Посадові особи не можуть укладати договори, зазначені у наведених вище абзацах, із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють члени їх сім’ї.

23. Посадові особи, призначені (обрані) на посаду, в одноденний термін після передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це Національне агентство із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.

V. Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у разі його виникнення, в діяльності селищного голови, посадових осіб, депутатів селищної ради, членів виконавчого комітету Якимівської селищної ради.

1. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Селищний голова, секретар ради, секретар виконкому, депутат ради, член виконкому бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою чи виконкомом за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

2. Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності селищного голови, секретаря ради, секретаря виконкому, депутата селищної ради, члена виконкому визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів. В разі винесення на розгляд сесії селищної ради чи виконавчого комітету питання, яке викликає/може викликати у селищного голови, секретаря ради та виконавчого комітету, депутата селищної ради, члена виконкому наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів.

Селищний голова, секретар ради та секретар виконкому, депутат селищної ради, член виконкому самостійно публічно оголошує або надає повідомлення в письмовому вигляді про це під час засідання ради чи виконкому, на якому розглядається відповідне питання, також ним оголошується відмова від участі у голосуванні з даного питання, про що секретарем сесії чи виконкому заноситься в протокол засідання :" не голосували" - кількість чоловік і прізвища. Оголошення має такий зміст: Відповідно ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Закону України «Про запобігання корупції» повідомляю, що при розгляді питання «____________________________________» виникає конфлікт інтересів. Врегулювання конфлікту буде здійснюватися шляхом неучасті у голосуванні.»

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів селищного голови, секретаря ради чи виконкому, депутата селищної ради, члена виконкому, іншої особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом. У разі якщо неучасть цих осіб у прийнятті рішень органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається селищною радою, виконкомом.

Неоголошення про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення є підставою для зупинення селищним головою зазначеного рішення.

3. Дана заява обов’язково вноситься до протоколу засідання сесії ради чи виконавчого комітету.

4. При розгляді проектів рішень у постійних комісіях Якимівської селищної ради депутат утримується від участі у голосуванні при розгляді проекту рішення ради, в якому міститься його особистий інтерес, про що робиться запис у висновку з даного питання.

5. Під час розгляду проекту рішення на засіданні виконавчого комітету Якимівської селищної ради перед тим, як головуючий на такому засіданні поставить на голосування проект рішення, в якому міститься особистий інтерес члена виконавчого комітету чи селищного голови, член виконавчого комітету чи голова зобов’язаний попередити присутніх на засіданні про наявність у нього конфлікту інтересів. Член виконавчого комітету зобов’язаний відмовитись від участі у голосуванні.

6. У випадку внесення будь-якого питання, яке не включено до порядку денного засідання виконавчого комітету, будь-хто із членів виконавчого комітету, хто вбачає у ньому особистий інтерес, зобов’язаний одразу ж повідомити присутніх про це та не брати участь в голосуванні з даного питання.

7. Дана заява обов’язково вноситься до протоколу засідання виконавчого комітету.

8. У разі якщо неучасть селищного голови, секретаря, депутатів селищної ради, членів виконкому у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

9. Особи, уповноважені на ведення протоколів сесії ради та засідання виконавчого комітету, зобов’язані протягом одного дня з часу оформлення протоколу надавати витяг з протоколу, в якому було зафіксовано заяву про конфлікт інтересів, секретарю селищної ради.

VІ. Відповідальність

1.Згідно зі ст.65 Закону України «Про запобігання корупції»за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадові особи притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

2.З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства рішенням селищного голови  проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3.Посадова особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

4.Посадова особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням селищного голови до закінчення розгляду справи судом.

5.Статтею 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» передбачено таку адміністративну відповідальність:

«Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів – тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік».

6.Порушення вимог чинного законодавства щодо конфлікту інтересів становлять порушення службової дисципліни, за їх вчинення може бути застосоване дисциплінарне стягнення в порядку, передбаченому законодавством.

Відповідно до ст.14 Закону України «Про державну службу» дисциплінарні стягнення на посадову особу накладаються за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням служби.

Неповідомлення селищного голови про наявність конфлікту інтересів посадовою особою або безпосереднім керівником, якому стало відомо про наявність конфлікту інтересів, а також невжиття заходів по негайному усуненню наявного конфлікту інтересів вказаними посадовими особами, слід вважати невиконанням чи неналежним виконанням службових обов’язків та підставами для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Посадові особи, до яких застосовано стягнення, за рішенням селищного голови або керівника виконавчого органу можуть бути позбавлені премії, виключені з кадрового резерву на заміщення вищої посади, не атестовані під час проведення атестації або атестовані з певними умовами.

До посадових осіб, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, відповідно до Закону України «Про державну службу» можуть застосовуватися заходи дисциплінарного впливу:

 -  попередження про неповну службову відповідність;

 - затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Статтею 59 Закону передбачено, що відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством.

 Секретар виконкому                                 Н.М.Савенко                                            

 

 

 

 

http://novosilku-rada.ucoz.ua/.s/t/988/28.gif

       

 

 

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ   СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

від  29 вересня 2016р.                                                                            № 15

Про розгляд клопотання

ДНЗ «Росинка»

 

 

                  Розглянувши клопотання завідувачки ДНЗ «Росинка» Кривко Н.В. про внесення змін до Статуту ДНЗ «Росинка», затвердженого рішенням одинадцятої сесії Якимівської селищної ради шостого скликання від 22.09.2011р. № 7,  керуючись Податковим кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

                         ВИРІШИЛА:

.

Внести зміни до Статуту ДНЗ «Росинка», затвердженого рішенням одинадцятої сесії Якимівської селищної ради шостого скликання від 22.09.2011р. № 7,  а саме:

 

              - в розділі І. «Загальні положення» пункт 1.5 викласти в новій редакції: «ДНЗ «Росинка»  є неприбутковою організацією».

 

        

           Якимівський селищний голова                              М.І. Захаров

 

 

Підготовлено: Савенко Н.М., секретар виконкому

Узгоджено: Самофалов С.А., юрист селищної ради

 

 

 

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ   СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

від  29 вересня 2016р.                                                                            № 16

Про розгляд клопотання

ДНЗ «Топольок»

 

 

                 Розглянувши клопотання завідувачки ДНЗ «Топольок» Вікарій І.С. про внесення змін до Статуту ДНЗ «Топольок», затвердженого рішенням одинадцятої сесії Якимівської селищної ради шостого скликання від 22.09.2011р. № 7,  керуючись Податковим кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

                         ВИРІШИЛА:

.

Внести зміни до Статуту ДНЗ «Топольок», затвердженого рішенням одинадцятої сесії Якимівської селищної ради шостого скликання від 22.09.2011р. № 7,  а саме:

 

              - в розділі І. «Загальні положення» пункт 1.5 викласти в новій редакції: «ДНЗ «Топольок»  є неприбутковою організацією».

 

       

           Якимівський селищний голова                              М.І. Захаров

 

Підготовлено: Савенко Н.М., секретар виконкому

Узгоджено: Самофалов С.А., юрист селищної ради

 

Примітка. Рішення з інших питань не оприлюднюються в зв’язку з тим, що містять персональні дані фізичних  осіб, які не надавали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України"Про захист персональних даних" (пп2 п.3 ст.10,1 Закону України "Про доступ до публічної інформації).