Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ від 26.11.2015 року


  ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
                          ДРУГА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ № 1

Від 26.11.2015 р.
смт. Якимівка
Про обрання секретаря
Якимівської селищної ради.
                Відповідно до ст.50, ч.3 ст.59, ч.3 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію селищного голови Захарова М.І. щодо кандидатури на посаду секретаря ради та підсумки таємного голосування депутатів, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
                                  В И Р І Ш И Л А :
1.    Скасувати рішення № 2 першої сесії Якимівської селищної 
     ради сьомого скликання від 05.11.2015р. «Про обрання секретаря
     Якимівської селищної ради».
     2. Обрати секретарем Якимівської селищної ради:
     Кузнєцову Наталю Сергіївну, 1964 року народження,
     депутата селищної ради по виборчому округу № 10

Якимівський селищний голова                           М.І. ЗАХАРОВ

Підготовлено: Кузнєцова Н.С.
Узгоджено: юрист с/р Самофалов С.А.

____________________________________________________________________________
                                 ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
                           ДРУГА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
                                                  РІШЕННЯ № 2

Від 26.11.2015р.
смт. Якимівка
Про затвердження регламенту роботи
Якимівської селищної ради Якимівського
району Запорізької області
                Керуючись п.13 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

                                  В И Р І Ш И Л А :

               Затвердити регламент роботи Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області (додається)


Якимівський селищний голова                   М.І. ЗАХАРОВ

Підготовлено: Кузнєцова Н.С.
Узгоджено: юрист с/р Самофалов С.А.
__________________________________________________________________
                   ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
                           ДРУГА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ № 3

Від 26.11.2015р.
Про утворення та обрання
постійних комісій селищної
ради, їх голів

                  Керуючись п.13 ст.46, а також ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
                                          В И Р І ШИ Л А :

1.    Затвердити Положення про постійні комісії Якимівської селищної ради (додаток №1).
2. Утворити постійні комісії селищної ради:
-    депутатської діяльності і етики, регламенту, законності, правопорядку, гласності та зв’язку з громадськістю у кількості 5 чоловік;
-    з питань економічного розвитку, планування, бюджету, фінансування та регуляторної політики у кількості 5 чоловік;
-    з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, вирішення земельних спорів та інженерного забезпечення території у кількості 5 чоловік;
-    з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, торгівлі, підприємництва та благоустрою у кількості 5 чоловік;
-    з питань регулювання соціальних відносин, роботи з молоддю, культури і спорту у кількості 5 чоловік.
3. Обрати постійні комісії селищної ради у складі голови і членів
     комісії. (додаток №2).


     Якимівський селищний голова                           М.І. ЗАХАРОВ

Підготовлено: Кузнєцова Н.С.
Узгоджено: юрист с/р Самофалов С.А.
____________________________________________________________________________
                                                                  ДОДАТОК № 1
                                         Затверджено рішенням другої сесії селищної ради 
                                         сьомого скликання  № 3 від 26.11.2015р.

                                       П О Л О Ж Е Н Н Я
                про постійні комісії Якимівської селищної ради
                     Якимівського району Запорізької області

1.    Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
2.    Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови ї членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
3.    До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та секретар селищної ради.
4.    Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
5.    Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
6.    Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря селищної ради, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, або виконавчого комітету селищної ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету селищної ради.
7.    Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
8.    Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об»єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
9.    Засідання  постійної комісії складається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
10.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують
     висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії
     приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і 
     підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником
     голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії
     підписуються головою і секретарем комісії.
11.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду
    органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими
    особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи
    повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
12.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради
    може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням
    представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які
    належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою
    комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря селищної 
    ради, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і
    рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях,
    підписуються головами відповідних постійних комісій.
13.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
14.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
15.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи 
    постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та 
    Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.                                                  
__________________________________________________________-

                                                                ДОДАТОК № 2
                             затверджений рішенням другої сесії селищної ради 
                             сьомого скликання  № 3 від 26.11.2015р.

                                       С К Л А Д
               постійних комісій Якимівської селищної ради
1.    ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЕТИКИ, РЕГЛАМЕНТУ, ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ, ГЛАСНОСТІ ТА ЗВ’ЯЗКУ З ГРОМАДСЬКІСТЮ:
Голова комісії: Гільова Наталя Валентинівна
Члени комісії:  Маслов Микола Васильович 
                          Святенко Оксана Сергіївна
                          Селевич Денис Олександрович  
                          Солодкий Віталій Вікторович                   
     2. З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ПЛАНУВАННЯ,
          БЮДЖЕТУ, ФІНАНСУВАННЯ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ:
Голова комісії: Файденко Ольга Михайлівна
Члени комісії:  Сидорова Тетяна Миколаївна
                          Колодіна Наталя Леонтіївна
                          Мірошниченко Роман Сергійович
                          Костова Надія Володимирівна
3. З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ
    НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
    СПОРІВ ТА ІНЖЕНЕРНОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ:
Голова комісії: Карягін Павло Іванович
Члени комісії:  Карягін Віктор Іванович
                          Королькова Віра Володимирівна
                          Кузнєцов Олег Олександрович
                          Калмиков Анатолій Вікторович
4. З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
    ГОСПОДАРСТВА, КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ТОРГІВЛІ,
    ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ:
Голова комісії: Харченко Роман Олегович
Члени комісії:  Кальчев Станіслав Нестерович
                          Хавільова Любов Василівна
                          Наумов Дмитро Юрійович
                          Кирилов Дмитро Олександрович
5. З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН, РОБОТИ З
    МОЛОДДЮ, КУЛЬТУРИ І СПОРТУ:
Голова комісії: Шайхутдінова Світлана Іванівна
Члени комісії:  Шаракін Андрій Валерійович
                          Гібл Олена Вікторівна
                          Гнєдашев Вадим Вікторович
                          Корольков Олексій Володимирович
_____________________________________________________________________________

                                  ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
                           ДРУГА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ № 4

Від 26.11.2015р.
смт. Якимівка
Про затвердження структури
виконавчих органів ради,
загальної чисельності апарату
ради та її виконавчих органів

             Керуючись ст.11,54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановами Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006р. «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та № 504 від 27.05.2009р. „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268”, а також для забезпечення здійснення селищною радою повноважень, наданих їй Конституцією та Законами України, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
                           В И Р І Ш И Л А :

1.    Затвердити з 26.11.2015р. структуру виконавчих органів ради та їх чисельність згідно додатку № 1.
2.    У відповідності зі схемою посадових окладів працівників і спеціалістів апарату селищних рад, яка визначена додатками № 54,55 Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006р. «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» затвердити з 26.11.2015р. посадові оклади працівників виконавчого апарату селищної ради згідно додатку № 2.
3.    Здійснювати у відповідності з Постановами Кабінету Міністрів України 
      № 268 від 09.03.06р. «Про упорядкування структури та умов оплати праці
      працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
      інших органів» та № 504 від 27.05.2009р. „Про внесення змін до постанови
      Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268” встановлення
      преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам виконавчого
      апарату селищної ради.
4.    Затвердити витрати на утримання виконавчого апарату селищної ради на 2015 рік згідно додатку № 3.


              Якимівський селищний голова                      М.І. ЗАХАРОВ

Підготовлено: Кузнєцова Н.С.
Узгоджено: юрист с/р Самофалов С.А.
_________________________________________________________________

                                                            ДОДАТОК № 1
                                          до рішення № 4 другої сесії селищної ради
                                          сьомого скликання від 26.11.2015р.

                СТРУКТУРА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ
                  ЯКИМІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ
                               ТА ЇХ ЧИСЕЛЬНІСТЬ

№ п/п    Назва посади та структурного                            підрозділу           Кількість 
штатних одиниць
1.    Селищний голова    1
2.    Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради    1
3.    Секретар ради    1
4.    Секретар виконкому    1
5.    Заступник селищного голови з фінансових питань -головний бухгалтер    1
6.    Спеціалісти I категорії    7
7.    Касир-архіваріус    1
8.    Секретар-друкарка (діловод)    1
9.    Водій     1
10.    Прибиральниця службових
приміщень    1
    Разом по виконавчому апарату селищної ради    16


                                                           ДОДАТОК № 2
                                          до рішення № 4 другої сесії селищної ради
                                          сьомого скликання від 26.11.2015р.

                                ПОСАДОВІ ОКЛАДИ
            ПРАЦІВНИКІВ  ВИКОНАВЧОГО  АПАРАТУ
                                СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

№ п/п                      Посада    Посадовий оклад
        (грн.)
1.    Селищний голова              2862
2.    Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради              2326
3.    Секретар ради              2152
4.    Секретар виконкому              2152
5.    Заступник голови з фінансових питань - головний бухгалтер              1383
6.    Спеціаліст 1 категорії              1378
7.    Касир - архіваріус              1378
8.    Секретар-друкарка (діловод)              1378
9.    Водій               1378
10.    Прибиральниця службових приміщень              1378


                                                                                      ДОДАТОК № 3
                                          до рішення № 4 другої сесії селищної ради
                                          сьомого скликання від 26.11.2015р.

                                      ВИТРАТИ
           НА УТРИМАННЯ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ
                     СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2015 РІК

Код                 Найменування      Обсяг  витрат (грн.)
2111    Заробітна плата             597800
2120    Нарахування на заробітну плату             186780
2210    Предмети постачання               31000
2250    Відрядження                    500
2270    Комунальні послуги(теплопостачання,
водопостачання, електроенергія та
інші види комунальних послуг та
тепло енергії)               81311
2800    Інші видатки                14500
2240    Оплата інших послуг                25847

                                           Разом:                                    937738 грн.
_____________________________________________________


                             ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
                           ДРУГА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ № 5
Від 26.11.2015р.
смт.Якимівка
Про затвердження розпоряджень
селищного голови.

                Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області 

                В И Р І Ш И Л А :

                Затвердити наступні розпорядження селищного голови:
№ 79 від 09.10.15р. «Про закріплення відповідальних осіб за виборчими дільницями», № 79А від 12.10.15р.»Про зміни до бюджету селищної ради», № 80 від 12.10.15р. «Про відбування стягнення», № 81 від 15.10.15р. «Про початок опалювального сезону», № 82 від 19.10.15р. «Про відбування стягнення», № 83 від 22.10.15р. «Про звільнення з роботи», № 84 від 22.10.15р. «Про освітлення вулиць», № 85 від 26.10.15р. «Про виділення коштів з бюджету селищної ради», № 86 від 31.10.15р. «Про тимчасовий прийом на роботу», № 87 від 02.11.15р. «Про зміни до бюджету селищної ради», № 88 від 02.11.15р. «Про затвердження акту обстеження умов проживання Чудієвича В.І.», № 89 від 13.11.15р. «Про скликання другої сесії Якимівської селищної ради сьомого скликання», № 90 від 16.11.15р. «Про зміни до бюджету селищної ради», № 91 від 17.11.15р. «Про призначення відповідального за електрогосподарство», № 92 від 17.11.15р. «Про вжиття заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій протягом осінньо-зимового періоду 2015-2016 років», № 93 від 17.11.15р. «Про подовження режиму роботи кафе «Каприз»», № 94 від 17.11.15р. «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування в Якимівській селищній паді», № 95 від 17.11.15р. «Про освітлення вулиць».

Якимівський селищний голова                               М.І. ЗАХАРОВ


Підготовлено: Кузнєцова Н.С.
Узгоджено: юрист с/р Самофалов С.А.


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДРУГА СЕСІЯ   СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 листопада 2015 р.                                                                 № 6
Про присвоєння чергового рангу 
селищному голові

              Відповідно до ст.ст.14,15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

В И Р І Ш И Л А:

Присвоїти селищному голові ЗАХАРОВУ МИКОЛІ ІВАНОВИЧУ черговий 8 ранг посадової особи місцевого самоврядування  у межах ІV категорії посад з 05.11.2015р.


Якимівський селищний голова                                   М.І. Захаров

Підготовлено: Кузнєцова Н.С.
Узгоджено: юрист с/р Самофалов С.А.

________________________________________________________________

                                     ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                       ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                ДРУГА СЕСІЯ    СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

                                                 РІШЕННЯ № 7

Від 26.11.2015р.
смт. Якимівка
Про встановлення надбавки за 
вислугу років та  преміювання 
селищного голови на 2015-2016рр.

            Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006р. «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», на підставі ст.33 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.1993р. №1049 «Про надбавку за вислугу років для працівників органів державної виконавчої влади» та від 03.05.1994р. №283 «Про обчислення стажу державної служби", ст.22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області  

            ВИРІШИЛА:

1.    Встановити з 05 листопада 2015 року щомісячну надбавку за вислугу
 років селищному голові (стаж державної служби понад 25 років) 
 у розмірі 40 % посадового окладу.

2.  Виплатити селищному голові в 2015-2016рр. матеріальну допомогу на соціально- побутові потреби та оздоровлення у розмірі середньо-місячної заробітної плати при поданні ним заяви.
3.  Преміювати щомісячно селищного голову за рахунок профінансованих видатків місцевого бюджету в межах встановленого фонду оплати праці.

            Якимівський селищний голова                            М.І. Захаров


Підготовлено: Кузнєцова Н.С.
Узгоджено: юрист с/р Самофалов С.А.

__________________________________________________________________________


                          ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
          ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
                  ДРУГА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                           РІШЕННЯ №  8

Від 26.11.2015р.
смт. Якимівка 
Про надання повноважень 
селищному голові щодо 
видачі розпоряджень.

               Відповідно до п.13, п.20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення №3 сорок сьомої сесії п’ятого скликання від 18.06.2010р., Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

                                       ВИРІШИЛА :

              Надати селищному голові ЗАХАРОВУ МИКОЛІ ІВАНОВИЧУ  повноваження щодо видачі розпоряджень у межах своїх повноважень між сесіями селищної ради, в тому числі фінансових розпоряджень, а також на прийняття розпоряджень щодо продовження терміну режиму роботи кафе (закладів громадського харчування) у зв’язку з проведенням урочистих подій (весілля, випускні вечори, ювілейні події та інші) за заявами зацікавлених осіб з покладанням на них відповідальності за дотриманням громадського порядку.

Якимівський селищний голова                                     М.І. ЗАХАРОВ

Підготовлено: Кузнєцова Н.С.
Узгоджено: юрист с/р Самофалов С.А.
__________________________________________________________________

                              ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
               ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
                          ДРУГА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ № 9

Від 26. 11.2015р.
смт. Якимівка
Про створення опікунської ради
при  Якимівській селищній раді.

                 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним та Сімейним Кодексами України, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

                                      В И Р І Ш И Л А :

1.    Утворити опікунську раду при Якимівський селищній раді у кількості 7 чоловік.
2.    Обрати опікунську раду у складі:
              Голова  -       Кузнєцова Наталя Сергіївна, секретар селищради.
              Секретар  -   Гібл Олена Вікторівна, методист відділу
                                                    освіти, депутат селищної ради.
              Члени комісії: 1.Товстоног Тетяна Олександрівна, заступник 
                                          головного лікаря КЗ «Якимівський РЦ ПМСД». 
                                       2.Саніна Ольга Олександрівна, заступник директора з
                                          виховної роботи  ДНЗ «Якимівський професійний 
                                          аграрний ліцей».
                                       3. Золоміхіна Олена Олександрівна, інспектор
                                     Якимівського ВП Мелітопольського відділу поліції 
                                     ГУНП в Запорізькій області, капітан поліції.
                                       4. Хасарова Ірина Георгіївна, соціальний педагог 
                                          Якимівської ЗОШ №2.
                                       5. Зоря Ірина Олексіївна, соціальний педагог Яки-
                                           мівської ЗОШ №1.

  
Якимівський селищний голова                                М.І. ЗАХАРОВ

Підготовлено: Кузнєцова Н.С.
Узгоджено: юрист с/р Самофалов С.А.
_____________________________________________________________________________
ЯКИМІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ
 ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
Друга   сесія    сьомого   скликання

Р І Ш Е Н Н Я


від  26 листопада   2015р.                                                                              № 10
Про внесення  змін до рішення № 6 
п’ятдесят сьомої сесії шостого 
скликання від 30.07.2015р. «Про передачу 
в оренду цілісних майнових комплексів»

            Керуючись ч.5 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Якимівська  селищна  рада  Якимівського району Запорізької   області 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до п. 6 рішення № 6 п’ятдесят сьомої сесії шостого скликання від 30.07.2015р. «Про передачу в оренду цілісних майнових комплексів», а саме: п. 6 викласти у такій редакції:

          «6. Передати до проведення конкурсу ТОВ «Акімжилсервіс» в платне тимчасове користування вищезазначені цілісні майнові комплекси з наданими земельними ділянками для підготовки та проведення опалювального періоду та заключити договори з 26.11.2015р.».


Якимівський селищний голова                                                  М.І.Захаров   

Підготовлено: Кузнєцова Н.С.
Узгоджено: Самофалов С.А.                    

__________________________________________________________________________

ЯКИМІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ
 ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
Друга   сесія    сьомого   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  26 листопада   2015р.                                                                              № 11
Про внесення  доповнень до плану заходів по підготовці
Проектів регуляторних актів на 2015р. та Методики 
розрахунку і порядку використання
плати за оренду комунального майна


            Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України  "Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності», Якимівська  селищна  рада  Якимівського району Запорізької   області 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести доповнення до Плану заходів по підготовці регуляторних актів Якимівської селищної ради на 2015 рік , а саме: заходи на ІV квартал доповнити пунктом 2 такого змісту:
                «2. Затвердження  доповнень до Методики розрахунку і порядку 
                 використання плати за оренду  комунального майна».

2. Внести  доповнення до Методики  розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, затвердженої рішенням двадцять другої сесії шостого скликання від 30.08.2012р. №1 , а саме: додаток №2 доповнити пунктами:
     - 31. Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері надання житлово-комунальних послуг – орендна ставка 5%;
     - 32. Укладання договорів найму  житлового фонду, що належить до комунальної власності селищної ради  – орендна ставка 1%.

3.Вищевказані доповнення оприлюднити в районній газеті "Слово трудівника" і протягом місяця з дня опублікування приймати пропозиції та зауваження. 

 4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення    покласти на секретаря селищної ради Кузнєцову Н.С.

Якимівський селищний голова                                           М.І.Захаров   

Підготовлено: Кузнєцова Н.С.
Узгоджено: Самофалов С.А.                                        
____________________________________________________________________________

                                  ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
              ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
                      ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ 
   
від 26 листопада 2015р.                                                              № 17
Про підвищення вартості 
харчування на одну дитину 
в ДНЗ селища

                        Відповідно до Бюджетного Кодексу України, враховуючи, що норми харчування, особливо в ясельних групах, не виконуються, керуючись Законом України „Про дошкільну освіту”, Постановою Кабінету міністрів України від 22.11.2004р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», спільним наказом № 298/227 від 17.04.2006р. Міністерства освіти та науки, МОЗ України «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», враховуючи клопотання завідувачів ДНЗ селища, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
             
                         ВИРІШИЛА:

1.  Встановити з 01.12.2015 року вартість харчування в дошкільних 
     закладах селища з розрахунку на одну дитину:
•    д/с – до 18 гривень;             
•    ясла – до 16 гривень
    2. Вважати таким, що втратило чинність рішення № 19 п’ятдесятої  
    сесії шостого скликання від 22.01.2015р. «Про підвищення вартості 
    харчування на одну дитину в ДНЗ селища».
    3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 
     бухгалтера селищної ради Привальцеву Т.А.

       Якимівський селищний голова                                     М.І. Захаров


Підготовлено: Кузнєцова Н.С.
Узгоджено: юрист с/р Самофалов С.А.
___________________________________________________________________________
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДРУГА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Рішення
 від    26 листопада 2015 року                                              № 18                    
 Про  перейменування вулиць
 в смт. Якимівка
             Керуючись Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україна та заборону пропаганди їхньої символіки», рішенням п’ятдесят сьомої сесії шостого скликання від 30.07.2015р. № 1 «Про порядок найменування та перейменування назв вулиць, провулків, площ, скверів та парків у смт. Якимівка», беручи до уваги пропозиції громадських слухань по вулицях, враховуючи той факт, що інших пропозицій та рекомендацій щодо перейменування даних вулиць не надходило, керуючись  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
ВИРІШИЛА:
1.      Перейменувати вулицю 50 років Жовтня  в смт. Якимівка на вулицю Комунальна без зміни поштових номерів житлових будинків, установ та споруд.
2.      Дане рішення вступає в силу з моменту його публікації в засобах масової інформації та  на офіційному сайті селищної ради.
3.      Доручити виконкому селищної ради провести відповідну роботу щодо внесення змін про включення перейменованих вулиць в Якимівка до Словників державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
4.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з депутатської діяльності і етики, регламенту, законності, правопорядку, гласності та зв’язку з громадськістю. 
       Селищний голова                                                    М.І.Захаров
Підготовлено та узгоджено: юрист с/р Самофалов С.А.