Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРО ЗУПИНЕННЯ РІШЕННЯ


УКРАЇНА
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж ЕН Н Я
селищного голови


від 19 лютого  2018 року                   № 28                                    смт Якимівка                                                    
Про зупинення рішення Якимівської селищної ради сьомого скликання від  14 лютого 2018 р. № 46  «Про затвердження Регламенту Якимівської селищної ради»

З метою додержання законності у здійсненні місцевого самоврядування, керуючись частиною другою статті 19 Конституції України, пунктом 8 частини четвертої статті 42, частиною 4 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Зупинити рішення Якимівської селищної ради сьомого скликання від  14 лютого 2018 р. № 46  «Про затвердження Регламенту Якимівської селищної ради», прийняте на другому пленарному засіданні третьої сесії Якимівської селищної ради сьомого скликання. 
Рішенням Якимівської селищної ради сьомого скликання від 14.02.2018 № 46 відповідно до пункту 1 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затверджений Регламент Якимівської селищної ради.
Вважаю, що окремі статті Регламенту Якимівської селищної ради, затвердженого цим рішенням, необґрунтовані та суперечать діючому законодавству.
З наступними зауваженнями:
А). Частиною четвертою статті 4 Регламенту Якимівської селищної ради, затвердженого рішенням Якимівської селищної ради сьомого скликання від 14.02.2018 № 46 на другому пленарному засіданні третьої сесії Якимівської селищної ради (далі – Регламент), встановлено, що пленарні засідання ради проводяться в залі засідань Якимівської районної ради. 
Але, відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Основним законом України, що визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Статтею 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що місцеве самоврядування в Україні здійснюється, в тому числі, на принципах законності та правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами.
 Законодавець розділив суб’єкти місцевого самоврядування та їхні повноваження. А саме, система місцевого самоврядування відповідно до статті 5 зазначеного Закону включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; старосту; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення. При цьому частина третя статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» встановлює, що представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим та іншими законами.
Для реалізації визначених законом повноважень відповідно до частини першої  статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Тобто у регламенті ради доцільно визначити приміщення для проведення сесій ради.
Відповідно до частини четвертої статті 60  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» районні ради від імені територіальних громад сіл, селищ здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад. Частиною п’ятою цієї статті визначено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності.
Згідно з частиною першою статті 316 Цивільного кодексу України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. А за змістом статті 317 Цивільного кодексу України власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.
Правомочність володіння розуміють як передбачену законом (тобто юридично забезпечену) можливість мати (утримувати) в себе певне майно. 
Правомочність користування означає передбачену законом можливість використовувати, експлуатувати майно тощо.
Згідно з нормою ст. 319 ЦК власник володіє, користується і розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Він сам вирішує, що робити зі своїм майном, керуючись виключно власними інтересами
Зміст прийнятого Рішення, грубим чином порушує конституційні права власника вказаного приміщення, будь яких угод на момент прийняття, селищна рада на використання вказаного приміщення не має. Так як, Приміщення, в якому знаходиться зал засідань Якимівської районної ради, є спільною власністю  територіальних громад сіл, селищ Якимівського району і знаходиться в оперативному управлінні Якимівської районної ради.
Об’єднаній територіальній громаді, інтереси якої представляє Якимівська селищна рада, на праві власності належить нерухоме майно, придатне для проведення пленарних засідань сесій Якимівської селищної ради, а саме:
-    Актова зала в приміщенні Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області, розташованого  за адресою: вул. Молодих патріотів, 10А;
-    Актова зала в приміщенні комунального закладу «Якимівська дитяча музична школа», розташованого за адресою: вул. Центральна, 36, смт. Якимівна.
Б). Абзац другий частини другої статті 22 Регламенту має наступну редакцію: «Ця інформація обов’язково публікується на офіційному веб-сайті селищної ради і районній газеті «Слово трудівника».»
Стаття 156 у Регламенті викладена так: «Гласність роботи ради забезпечується шляхом публікації звіту на веб-сайті селищної ради і в районній газеті «Слово Трудівника». У необхідних випадках, за рішенням ради, її засідання можуть транслюватись.»
    Але, видавником районну газету «Слово трудівника» комунальне підприємство «Редакція Якимівської районної газети «Слово трудівника» Якимівської районної ради Запорізької області» (ідентифікаційний код 31016466), яке відповідно  інформації Витягу від 19.02.2018 р.  з  Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вказаний ЗМІ знаходиться з 04.04.2017 р. «в стані припинення», тобто подальша господарська діяльність є сумнівною. 


Порядок всебічного і об'єктивного висвітлення  діяльності органів  місцевого  самоврядування засобами масової інформації і захисту їх від  монопольного  впливу органів  місцевого самоврядування визначає Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», який  є складовою частиною  законодавства  України  про інформацію. 
Відповідно до статті 22 зазначеного Закону рішення   органів   місцевого 
самоврядування публікуються  в офіційних виданнях (відомостях,  бюлетенях,  збірниках, інформаційних листках  тощо) та друкованих засобах масової інформації відповідних органів   місцевого  самоврядування.  Недержавні  друковані  засоби  масової інформації  мають  право оприлюднювати  офіційні документи органів місцевого  самоврядування  відповідно до законодавства України і на засадах,    передбачених укладеною угодою між цими органами та редакціями друкованих засобів масової інформації.
Разом з тим частиною другою статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації» обмежене право органів місцевого   самоврядування   виступати  засновниками (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації.
Частиною першою статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» встановлено, що антиконкурентними діями органів місцевого самоврядування є  прийняття  будь-яких  актів  (рішень,  наказів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення  угод  або  будь-які  інші  дії чи бездіяльність   органів місцевого  самоврядування, які призвели або можуть призвести  до  недопущення,  усунення,  обмеження  чи  спотворення конкуренції. 
Відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними діями органів місцевого 
самоврядування поряд з іншими визнається надання окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання   пільг   чи  інших  переваг,  які  ставлять  їх  у привілейоване становище стосовно конкурентів,  що  призводить  або може призвести до недопущення,  усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.
В розумінні абзацу другого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»  економічна конкуренція  (конкуренція) - змагання   між суб'єктами  господарювання  з  метою  здобуття   завдяки  власним досягненням   переваг   над   іншими   суб'єктами  господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати  між  кількома продавцями,  покупцями,  а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
Абзацом тринадцятим цієї ж статті визначено поняття товару як  будь-якого предмету  господарського  обороту,  в тому числі продукції,  робіт,  послуг,  документів,  що  підтверджують зобов'язання та права (зокрема цінні папери). 
Засновником цієї юридичної особи відповідно до інформації, що міститься у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, є Якимівська районна рада. Якимівська селищна рада не є засновником цього друкованого засобу масової інформації.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про друковані засоби масової інформації» порядок фінансування    засобів    масової    інформації   по висвітленню  діяльності  органів  державної   влади   та   органів місцевого самоврядування,  засновниками чи співзасновниками яких є ці органи,  визначається в договорах між органами державної  влади та  органами місцевого самоврядування і редакціями засобів масової інформації,  а також  у  статутах  редакцій  цих  засобів  масової інформації. 
     Недержавні засоби масової інформації  висвітлюють  діяльність органів  державної  влади  та  органів місцевого самоврядування на умовах,  передбачених в укладеній між цими органами  і  редакціями засобів масової інформації угоді.  Якщо така угода не укладена, то редакція  недержавного  засобу  масової   інформації   має   право самостійно,  відповідно  до  законодавства  України,  висвітлювати діяльність  органів   державної   влади   та   органів   місцевого самоврядування,  визначаючи  у своєму статуті джерела фінансування витрат на це висвітлення. 

    2. Повторно розглянути вищезазначене рішення Якимівської селищної ради «Про затвердження Регламенту Якимівської селищної ради» на третьому пленарному засіданні Якимівської селищної ради сьомого скликання, яке відбудеться 23 лютого 2018 року о  10-00 год в приміщенні комунального закладу «Якимівська дитяча музична школа» за адресою: вул. Центральна, 36, смт. Якимівка.
           3.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.


Селищний голова                        В.М. Громихіна